Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ !...


[34.6] ἔστι δὲ ὁδὸς ἔς Ἑρμιόνα ἐκ Τροιζῆνος κατὰ τὴν πέτραν ἣ πρότερον μὲν ἐκαλεῖτο Σθενίου Διὸς βωμός, μετὰ δὲ Θησέα ἀνελόμενον τὰ γνωρίσματα ὀνομάζουσιν οἱ νῦν Θησέως αὐτήν. κατὰ ταύτην οὖν τὴν πέτραν ἰοῦσιν ὀρεινὴν ὁδόν, ἔστι μὲν Ἀπόλλωνος ἐπίκλησιν Πλατανιστίου ναός, ἔστι δὲ Εἰλεοὶ χωρίον, ἐν δὲ αὐτῷ Δήμητρος καὶ Κόρης τῆς Δήμητρος ἱερά: τὰ δὲ πρὸς θάλασσαν ἐν ὅροις τῆς Ἑρμιονίδος ἱερὸν Δήμητρός ἐστιν ἐπίκλησιν Θερμασίας. [34.7] σταδίους δὲ ὀγδοήκοντα ἀπέχει μάλιστα ἄκρα Σκυλλαῖον ἀπὸ τῆς Νίσου καλουμένη θυγατρός.
Εἶναι απόσπασμα ἀπό το ἒργο"Ἑλλάδος περιήγησις" και το κεφάλαιο Κορινθιακά τοῦ Παυσανία . Που λέει στην νέα μας διάλεκτο :
Ὑπάρχει ὁδός ἀπό την Τροιζῆνα προς την Ἑρμιόνη στο μέρος τῆς πέτρας πού ἂλλοτε την ονόμαζαν βωμό τοῦ Σθενίου Διός , μετά ὃμως τά γνωστά ὃπου δηλαδή ὁ Θησέας την σήκωσε, οἱ τωρινοί την ὀνομαζουν πέτρα τοῦ Θησέως ,  σ αυτήν λοιπόν την περιοχή τῆς πέτρας, πορεύονται ὀρεινήν ὁδόν, στην ὁποία ὑπάρχει ναός για να έπικαλοῦνται τον Ἀπόλλωνα τον Πλατανιώτη, και ὑπάρχει χωριό πού ονομάζεται Εἱλεοί στο ὁποῖο ὑπάρχουν ἱερά τῆς Δήμητρας και τῆς Κόρης της. Πηγαίνοντας προς την θάλασσα στα ὀρεινά τῆς Ἑρμιονίδος , ὑπάρχει ναός τῆς Δήμητρος που την ἐπικαλοῦνται ὡς Θερμασία .... κλπ
Εἶναι δύσκολο να ἀποτυπώνεις γεωγρφικά,  ἀρχαία κείμενα.  Ἒτσι ἐδώ, με βάσι την λογική θα προσπαθήσουμε να ἀποτυπώσουμε στον χῶρο αὐτά που άναφέρει ὁ ἱστορικός.
Ἡ πέτρα τοῦ Θησέως, ἀναφέρεται καθαρά στην περιοχή τῆς Τροιζήνας.
Στην ὁρεινή ὃμως ὁδό ὃ,που ὑπάρχει το χωρίο τῶν Εἱλεῶν ὑπάρχει ὁ ναός του Ἀπόλλωνος του Πλατανιώτη. Δηλαδή ὁ ναός, βρίσκεται στον χῶρο τῶν Εἱλεῶν. 
Και ποιός εἶναι ὁ πιθανός ἀκριβής χῶρος ;
Δεξιά τοῦ ἀρχαίου κάστρου, ὑπάρχει το ἐξ ἲσου ἀρχαῖο πηγάδι ἡλικίας δύο και πλέον χιλιάδων ἐτῶν ἀπό το ὁποῖο πίναμε νερό μέχρι πρόσφατα. Πλατάνια σήμερα, δεν ὑπάρχουν πουθενά στην περιοχή. Τότε ὃμως ὑπῆρχαν γιατί το κλῖμα θα ἦταν διαφορετικό.
Ἂς σκεφτούμε πῶς διαμορφώθηκαν πολλά ἀρχαῖα πηγάδια ; Ἀρχικά ὑπῆρξε μία πηγή που με την παροδο τοῦ χρόνου λόγω τῶν προσχόσεων τοῦ ἐδάφους περιτοιχίστηκε και σιγά σιγά γινόταν πηγάδι. Σ'αυτό συνηγορεῖ ἐδῶ το γεγονός ὃτι ὁ πυθμένας τοῦ πηγαδιοῦ ἀποτελεῖται ἀπό μία πλάκα... Διότι ὃταν ἀνοίγεις πηγάδι δεν κλείνεις την προοπτική να το βαθύνεις στρώνοντας πλάκες στο βάθος του...
Ἐδῶ λοιπόν ὑπῆρχε πηγή και δίπλα ἀπό την πηγή, ὑπῆρχαν πλατάνια. Δεν πρέπει να εἶναι ἂσχετο το τελευταῖο ἀπομεινάρι μικρῆς κολώνας που ἦταν ἀκριβῶς στον δρόμο και την ὁποία φαίνεται ὃτι ξάφρισε κάποιος περαστικός...
Ὃσο για τά ἱερά τῆς Δήμητρας και τῆς κόρης δεν ξέρουμε που βρίσκονται... Ἲσως στην περιοχή που όνομάζεται "Ἃγιος Νικόλας" . Διότι πρίν χρόνια, εἶδα κάποια στοιχεῖα ἀρχαίου ναοῦ και διότι συνήθως οἱ Χριστιανικοί ναοί ἀπετέλεσαν συνέχεια τῶν ἀρχαίων.
Ἀλλά πᾶμε πάρα κάτω ... Λέει: πηγαίνοντας προς την θάλασσα, στα ὁρεινά τῆς Ἑρμιονίδος, -δεν λέει τῆς Ερμιόνης -, λέει ὁρεινά, δεν λέει στην παραλία,  ὑπάρχει ὁ ναός τῆς Θερμασίας Δήμητρος...
Ποιος εἶναι αὐτός ὁ ναός ;
Τά τελευταία του ἀπομεινάρια ,τά έξαφάνησε ἡ άνθρώπινη βαρβαρότητα στα τελευταῖα χρόνια . Ἦσαν δύο τεράστια δοκάρια, βάρους κάποιων τόνων και δύο στρογγυλές κολῶνες ἀρχαϊκοῦ ρυθμοῦ.
Οἱ κολῶνες ἦσαν ἀπό ἀσβεστόλιθο ἀλλά τά δοκάρια ἀπό ὑλικό πού δεν ὑπάρχει στην περιοχή μας.

(Αὐτα προς το παρόν...Ἂν τά ποῦμε ὃλα μαζί, θα κλείσει γρήγορα το ἱστολόγιο...)


Σε κάποια σημεῖα τα τείχη δηλώνουν κλασικούς χρόνους, σε κάποια ἆλλα εἶναι πολυγωνικά που σημαίνει άρχαϊκή ἐποχή.
Αὐτό εἶναι το πηγάδι πού ἀναφέρω... ηλικίας πλέον τῶν δύο χιλιάδων ἐτῶν !Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου