Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τά σύμβολα τῆς ἀνεξαρτησίας μας...

Τόν ἐπίκαιρο προβληματισμό στό πάρα κάτω ἱστολόγιο...

ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τά σύμβολα τῆς ἀνεξαρτησίας μας...: ...τῆς ἐθνικῆς καί ἀτομικῆς μας ἀξιοπρέπειας ! Ἂς σκεφτοῦμε ὃτι τό νόμισμα ἀπό μόνο του, εἶναι μέσον συναλλαγῶν καί ὂχι ἀξία . Ἂς σ...

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ψάχνοντας ἱστορικά στοιχεῖα γιά τό Ἡλιόκαστρον...

...τά βρήκαμε  σε κάποιο πολύ ἀξιόλογο περιοδικό, ἐπιστημονικοῦ ἐπιπέδου πού ἐκδίδεται στήν Ἑρμιόνη !
Κάποιοι ἂνθρωποι ἐργάζονται ἀθόρυβα καί μέ ὑπομονή προσφέροντας ἒργο ποιοτικοῦ ἐπιπέδου τό ὁποῖο πρέπει νά διαδίδεται παντοῦ.
Εἶναι αὐτό :
Φυσικά, ὃλο τό περιεχόμενο μᾶς ἀφορᾶ...  Πλήν ὃμως , ὑπάρχουν  καί κάποιες πληροφορίες πού μᾶς ἀφοροῦν περισσότερο προκειμένου να σταχειολογήσουμε στοιχεῖα γιά τήν ἱστορία τοῦ χωριοῦ μας.
Εἶχα ἀναφέρει σε προηγούμενες ἀναρτήσεις, ὃτι ἒχω στά χέρια μου μία ἒκδοσι χαρτῶν σέ βιβλίο πού ἀφοροῦν κάποια παλιά ἒκθεσι πού εἶχε γίνει μέ τίτλο "Χάρτες καί χαρτογράφοι τοῦ Αἰγαίου". 
Μεταξύ τους καί χάρτες τοῦ 17ου αἰῶνα στούς ὁποίους ἀναφέρεται τό χωρίον Εἱλεοί .
Ἐδῶ λοιπόν σε ἐπιστημονικό δημοσίευμα τοῦ περιοδικοῦ δίνονται στοιχεῖα παλαιά γιά ὃλη τήν εὐρύτερη Ἑρμιονίδα ἀπό τα ὁποία κρατοῦμε αὐτά πού ἀφοροῦν τήν τοπική μας ἱστορία.

Στά Ἲλια λοιπόν ὑπῆρχαν ἐννέα οἰκογένειες.  Δεκαεπτά ἂνδρες καί εἲκοσι γυναῖκες διαφόρων ἡλικιῶν. Σύνολον 37 ἂτομα.
Τό Λουκαΐτι ὑπῆρχε ἀπό τότε καί εἶχε πέντε οἰκογένειες. Δεκατέσσερους ἂνδρες καί καί ὀκτώ γυναῖκες. 
Ὑπῆρχε καί ὁ οίκισμός Μπαλαμπάνι κάπου στήν περιοχή τοῦ σημερινοῦ Ἡλιοκάστρου καί εἶχε 28 οἰκογένειες. Μέ 60 ἆνδρες καί 36 γυναῖκες. Σύνολο 96 ἂτομα.
Καί τό ἐρώτημα, γιατί δέν ἒμεινε στήν μνήμη τῶν νεωτέρων ἡ ἱστορία τῶν παλαιῶν οἰκισμῶν ;
Στό ἀνατολικό μέρος τῆς ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, μετά τίς βροχές ἒβγαιναν ὀστᾶ στα σχολικά μας χρόνια. 
Ρωτούσαμε παλαιούς τῆς ἐποχῆς να μᾶς ποῦν πότε ἦταν ἐκεῖ νεκροταφεῖο καί κανείς δέν ἢξερε.
Ἢξεραν ὃμως ὃτι ὑπῆρχε ἐγκαταλελειμένο χωριό ἀνάμεσα στήν Δέσι Βορόθι καί Πρό. 
Σήμερα οἱ πέτρες τοῦ παλαιοῦ οἰκισμοῦ ἒχουν γίνει πεζούλια γιά τα χωράφια σέ κάποιον μικρόλοφίσκο .
Φαίνεται φυσικά ὃτι  εἶναι πέτρες πού ἒχουν ἒρθει ἀπό μακριά καί δέν θα τίς μετέφεραν τότε γιά τα πεζούλια τους...
Αὐτό ὃμως πού εἶναι βασικό για τόν οἰκισμό, εἶναι τό νερό. 
Δύο ἀρχαῖα πηγάδια, τό ἓνα μέ πέτρες ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς συντηροῦσαν τήν ζωή ἀπό τα πανάρχαια χρόνια φθάνοντας ἀκόμη καί χιλιοετηρίδες.
Τό πρῶτο ἀφοῦ ἂντεξε χιλιάδες χρόνια, καταστράφηκε στήν σύγχρονη βαρβαρική ἐποχή πού ἒχει διαβρώσει περιβᾶλλον καί συνειδήσεις.
Τό ἂλλο στέκεται ἀκόμη καί εἶναι στό Βορόθι πενήντα μέτρα πάνω ἀπό τόν κεντρικό δρόμο πρός Λουκαΐτι.
Αὐτα γιά σήμερα...

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

'Εκδηλώσεως συνέχεια...

Τό μέγεθος καί ἡ ἐπιτυχία μιᾶς ἐκδηλώσεως δέν ἐξαρτᾶται βέβαια ἀπό τό ἂν τήν ἐτίμησαν κάποιοι ἐπίσημοι ἢ ἀπό τό ἂν γέμισε ἀσφικτικά ἡ αἲθουσα .
Ἃλλωστε οἱ "ἐπίσημοι" ἐλάχιστα μᾶς απασχολοῦν εἰδικά σ'αὐτἠν τήν ἐποχή πού οἱ ἒννοιες τῶν πραγμάτων ἒχουν χάσει τό περιεχόμενο τους καί ὃ,που τά πᾶντα ἀναθεωροῦνται καί ἀνατρέπονται. 
Ἒτσι ἡ προσφώνησις  εἶχε πραγματικά ἀξιοκρατική ἱεράρχησι διότι ἒβαλε σε πρώτη σειρά καί με ὀνομαστική ἀναφορά τούς ἀπόμαχους τῆς πραγματικῆς προσφορᾶς καί δημιουργίας.
Ἒγινε ἀναφορά καί στούς ἀπόντες, εἰδικά σ'αὐτούς πού ἒχασαν τήν ζωή τους στήν διάρκεια τῆς ἐργασίας.
Σημαντικό ὃμως εἶναι καί τό γεγονός  ὃτι μέσα ἀπό αὐτή τήν συγκέντρωσι ἓνα σύνολο ἀνθρώπων ἦρθε ποιό κοντά καί ἒδωσε ὢθησι σ'αὐτήν τήν βασική οὐσία τῆς ζωῆς πού εἶναι ἡ κοινωνικότητα.
Μνῆμες ἀπό τα παλιά ἀναστήθηκαν καί πλέχτηκε ἒτσι μία ἱστορία μέσα στήν ὁποία ὁ καθ' ἓνας εἶχε ἓναν ζωντανό ρόλο.
Ἡ ἀναφορά τῆς Σωτηρίας στήν ἱστορία τῶν Μεταλλείων, ἦταν ὁ σκελετός πάνω στόν  ὁποῖο πλέχτηκε αὐτό τό ζωντανο σκηνικό. 
Τό συμπληρωσαν οἱ ἀναφορές τῶν κυριῶν, καθηγήτριας Ἡρῶς Φραγκούλη καί Μυρσίνης Σαμαρᾶ οἱ ὁποῖες ἐπρόβαλαν βίντεο καί διαφάνειες μαζί με ἐπεξηγήσεις γύρω ἀπό τό θεμα. 
Καί οἱ δύο εἶχαν ἐμπειρικές σχέσεις με τήν ἱστορία  εἲτε ἐπειδή ἒζησαν ἁπλῶς σ'αὐτή τήν ἐποχή εἲτε ἐπειδή ὁ πατέρας ἐδούλευε στό ἐργοτάξιο. 
Μοῦ ἦρθε στήν μνήμη καί μία κοινωνικά καταξιωμένη ἀποῦσα ἡ ὁποία μεγάλωσε στα Μεταλλεῖα καί θά προσέθετε πολλά σ'αὐτό τό ἒργο ἂν δέν εἶχε φύγει τόσο νωρίς ἀπό τήν ζωή .
Πρόκειται γιά τήν Δήμητρα τήν Φραγκοπουλου, τήν κόρη τοῦ Μάστρο Διαμαντῆ .
Θυμηθήκαμε λοιπόν τόν Μαστρο Διαμαντή με τά ἀδέλφια του, τόν Γιῶργο καί τόν Ἀντώνη . 
Ἓγινε ἀναφορά στούς δύο διάσημους δολοφονημένους. Στόν Ἀνδρέα  τόν Συρίγο καί στόν Ἀλέξανδρο Ἀθανασιάδη  γιά τούς ὁποίους μόνον καλά λόγια εἶχαν να εἰπωθοῦν . 
Τόν μακαρίτη τόν Ἀθανασιάση τόν γνώρισα στό γραφεῖο του στήν Ἀθήνα ὃταν τοῦ μετέφερα αἲτημα τοῦ χωριοῦ να μᾶς βοηθήσει οἰκονομικά γιά τό γήπεδο ἢ τό νηπιαγωγεῖο ( τά κύτταρα τῆς μνήμης τόσων χρόνων δέν κατάφεραν να μοῦ ἀνανεωθοῦν...) καί στό ὁποῖο ἀνταποκρίθηκε.
Βλἐπεις οἱ ἀπόντες ὑπερτεροῦν σε ἀριθμό ἀπό τούς παρόντες διότι ἡ ζωή ἒχει τούς δικούς της κανόνες ... 
Ἁπλῶς οἱ ἂνθρωποι ἒχουμε τήν δυνατότητα να κάνουμε ὑπερβάσεις καί να τούς ἀντιμετωπίζουμε μέ τά δικά μας ἐργαλεῖα πού  βρίσκονται στόν χῶρο τῆς ἠθικῆς καί πού λέγονται  σεβασμός καί μνήμη.
Ἒχουν πάντα μεγάλη σημασία αὐτά τά δύο διότι ἡ σεβασμός καί ἡ μνήμη ὁδηγοῦν σωστότερα πρός τό μέλλον τήν κάθε κοινωνία. Μέσα ἀπό αὐτές τίς διεργασίες προωθεῖται ὀ ἀλληλοσεβασμός καί ἀπό κεῖ ἡ συλλογική δημιουργία καί ἠ πρόοδος. 
Ἀπόδειξι σ' αὐτό εἶναι ὃτι πολλοί  ἒτρεξαν να προσθέσουν μία πληροφορία,  μία ἰδέα ἢ νά κάνουν μία διόρθωσι.
Δηλαδή, ὑπάρχει δυνατή μαγιά γιά πάρα πέρα στόχους. Ὃπως για τήν δημιουργία κάποιου μουσείου, γιά τήν πλουσιότερη ἀναβίωσι  τῆς γιορτῆς τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, γιά τήν εὓρεσι τοῦ τρένου πού ὀνόμαζαν Βαβάρα καί που δικαιωματικά ἀνήκει στό χωριό μας.
Μία ἰδέα ἦταν να φτιάξουμε μνημεῖο στήν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ πού να θυμιζει αὐτούς πού  σκοτώθηκαν μέσα στό ἒργο μαζί μ'αυτούς πού ἒφυγαν ἀπό τήν ζωή κτυπημενοι ἀπό τήν ἀρρώστια τῶν μεταλλείων.
Ζοῦμε βέβαια σέ ἓνα μεταβατικό στάδιο μεγάλων ἐξελήξεων στή Ἑλλάδα καί στόν κόσμο. Δέν ξέρουμε τί θά ἒρθει . 
Ἀλλά δέν εἶναι ἂσκημο να συντηροῦμε τήν ἰδέα τῆς μελλοντικῆς ἐπαναλειτουργίας τῶν γραμμῶν, με το τρενάκι να κανει τουριστικες διαδρομές μέσα στό μεγάλο φαράγγι πού ξεκινᾶ ἀπό τήν παραλία καί φθάνει ὡς τόν παλιό οἰκισμό τῶν Μεταλλείων, ὃλα αὐτά μέσα σε πλαίσια μουσείου καί φύσεως. 
Θά εἶναι ἓνα καλό δῶρο γιά τίς νέες γενιές...

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Τιμήσαμε κι' 'εφέτος τήν Ἁγία Βαρβάρα στά Μεταλλεῖα ...


Τά κτίρια ἒχουν ἰσοπεδωθεῖ  στα Μεταλλεῖα ἀλλά ἡ ἐκκλησία διατηρεῖ ἀκλόνητα τήν παλαιά της αἲγλη .
Οἱ συνειρμοί μου αὐτήν τήν στιγμή πᾶνε στήν Αἰνειάδα, δηλαδή στήν ἱστορία ἢ μῦθο πού ἀναφέρεται στόν ἀρχαῖο Τρῶα τόν Αἰνεία ὁ ὁποῖος κατα τήν πολιορκία τῆς Τροίας μάχοταν μέχρι τήν τελευταία στιγμή !
Βλέποντας οἱ Ἀχαιοί τήν ἀνδρεία του, τοῦ πρότειναν σπονδές εἰρήνης καί ἐπέτρεψαν στόν κάθε μαχητή νά πάρει ἀπό ἓνα πρᾶγμα μαζί του ὃσο μποροῦσε να σηκώσει καί να φύγει μέ ἀσφάλεια.
Τότε ὃλοι, πῆραν ἀπό ἓνα σακί μέ χρυσάφι καί ὃ,τι πολύτιμο εἶχαν, ἑνῶ ὁ Αἰνείας φορτώθηκε στίς πλᾶτες του τόν γέροντα πατέρα του!
Βλέποντας οἱ Ἀχαιοί τήν εὐσέβειά του, τοῦ πρότειναν νά πάρει καί δεύτερο πρᾶγμα .
Τότε αὐτός πῆρε τα οἰκογενειακά ἱερά πού εἶχε στήν κατοικία του!
Τόν θαύμασαν οἱ Ἀχαιοί καί τοῦ εἶπαν νά πάρει ὃλη του τήν κινητή περιουσία μαζί με τόν χρυσό.
Τό ἦθος καί ἡ εὐσέβεια τόν ἀνέδειξαν στήν συνέχεια σέ γενάρχη τῶν Ρωμαίων .
Δηλαδή, ὃταν σε μία κοινωνία συντηροῦνται ἠθικές ἀξίες καί οἱ παραδόσεις καί ἂν ἀκόμη οἱ κατοικίες γίνονται ἐρείπια μέσα ἀπό μνημόνια ἢ κάθε εἲδους ἐγκαταλήψεις, θά βγεῖ κάτι καινούριο πού θά δώσει νέα ὢθησι στήν συνέχεια τῆς ζωῆς...
Αὐτό εἶναι τό οὐσιαστικό μήνυμα ἀπό τήν τιμή πού ἀπέδωσε ἡ τοπική καί εὐρυτερα ἡ κοινωνία τῆς ἐπαρχίας  στήν θρησκευτική ἐπέτειο.
Εἶναι μιά γιορτή πού μένει ἀδιάλειπτη ἀπό τά παιδικά μας χρόνια καί πού δέν τήν διατάραξε ὁ χρόνος. 
Τότε πηγαίναμε με τά πόδια καί συχνά μέσα ἀπό δύσκολες καιρικές συνθῆκες διότι στά "Νικολοβάρβαρα" ὃπως ἀποκαλεῖ τίς ἡμέρες ὁ λαός, ὁ καιρός συνήθως εἶναι ἂστατος καί βροχερός.
Ἐπιθυμία μας ἦταν να δοῦμε τό τρενάκι. 
Καί ζηλεύαμε ὃταν βλέπαμε να φέρνει Ἑρμιονίτες πού ἒρχονταν για τήν γιορτή !
Ποῦ τέτοια τύχη γιά μᾶς !!!...
Θυμόμαστε τό μαγαζί τοῦ Καλαμπάκα ὃ,που ἐκεῖ γίνοταν στᾶσις στήν ἐπιστροφή γιά να ποιοῦν τό κρασάκι τους  οἱ μεγάλοι μέσα σε φωνές καί μουσική ἀπό τό παλιό ραδιόφωνο. 
Ὃλα τά σπίτια ἦσαν γεμᾶτα κόσμο. Ἒσφριζε ἀπό ζωή τό χωριό !
Πολλοί ἀπό τούς Μεταλλιῶτες ἦσαν δραστήριοι ἂνθρωποι καί εἶχαν ἐπιχειρηματικό πνεῦμα . Ἓνας ἀπό αὐτούς ἦταν καί ὁ Γιῶργος ὁ Φραγκόπουλος πού ἒφερε τό πρῶτο τρακτέρ στό χωριό .
Ἒχουμε καί ἆλλα γιά τα Μεταλλεῖα ... Ὂχι ὃμως ὃλα μαζί για να μήν ἐπιτρέψουμε να ξεθυμάνει τό ἐνδιαφέρον μας...

Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

Μία συγκινητική ἐκδήλωσις !

Γιά τά Μεταλλεῖα πού ἒγινε σήμερα στό Ἡλιόκαστρον .


Ἂν καί ἀπό ἀπόψεως Δήμου δέν εἲχαμε τήν ἀνάλογη ἐκπροσώπισι, παρευρέθη ὁ ἐκπρόσωπος τῆς περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Ἀναστάσιος Τζαννῆς, ὁ τοπικός μας ἐκπρόσωπος στόν Δῆμο κ. Χρῆστος Μπαλαμπάνης μαζί με τόν κ. Γιάννη Δημαράκη .  Ὁ τοπικός μας πρόεδρος κ. Ἀνάργυρος Στάθης καθώς καί ο τ. δήμαρχος Ἑρμιόνης κ. Ἀνάργυρος Λεμπέσης. 
Ὃλοι αὐτοί ἀπήφθηναν σύντομο χαιρετισμό.
Ἡ τιμή πάντως τῆς προσφονήσεως ἀπαυθύνοταν πρῶτα σ'αὐτούς πού εἶναι ἀξιωκρατικά ἐπίσημοι και γιά τούς ὁποίους ἒγινε ἡ ἐκδήλωσις . 
Δηλαδή γι'αὐτούς πού δούλεψαν ἐπί πολλά χρόνια στίς στοές τῶν μεταλλείων καθώς καί γι αὐτούς πού εἶχαν δουλέψει καί τώρα ἒχουν φύγει ἀπό τήν ζωή .
Λεπτομέρειες ἀπό τίς ὁμιλίες θά παραθέσουμε στήν ἑπόμενη ἀνάρτησι. 
Σήμερα ἂς δοῦμε σκηνές ἀπό τήν ἐκδήλωσι...
Μοῦ ἒλαχε ὁ κλῆρος νά κάνω τήν παρουσίασι... (Δηλαδή ἐγώ τόν διάλεξα...)

Ὁ φέρελπις πρόεδρος τοῦ πολιτιστικοῦ συλλόγου μεταφέροντας τήν αἰσιοδοξία του ...

Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς περιφέρειας

Οἱ ἐκπρόσωποί μαςστόν δῆμο πάνω καί κάτω φωτογραφία...


Ὁ πρόεδρος τοῦ τοπικοῦ συμβουλίου 


Τό μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τοῦ συλλόγου "Εἱλεοί" κα Σωτηρία Δεστέ - Ὀρφανοῦ κάνει μία λιτή καί πλήρη σέ περιεχόμενο ἀνάλυσι γύρω ἀπό τήν ἱστορία τῶν Μεταλλείων .

Ἡ παλαίμαχος καθηγήτρια κα Ἡρώ Φραγκούλη μαζί με τήν κα Μυρσίνη Σαμαρᾶ τῆς ὁποίας ὁ πατέρας ἦταν μηχανοδηγός στο τρενάκι τῶν μεταλλείων κάνουν ἱστορικές ἀναδρομές προβάλλοντας μαζί διαφάνειες καί DVD.

Οἱ παλαίμαχοι τῶν μεταλλείων , πάνω Βασίλειος Δεστές καί κάτω Ἡλίας Κοτσοβός, δημιουργοῦν συγκινησιακή ἀτμὀσφαιρα...
Στό βάθος φωτογραφίες καί ἐκθέματα...

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΙ' ΕΦΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ...

Ἒχω γράψει στό βιβλίο μου ὃτι ἡ παιδεία στήν Ἑλλάδα, ξεκινᾶ ἀπό το νηπιαγωγεῖο και τελειώνει στό δημοτικό !
Αὐτό τό νιώθεις ὃταν ἀκοῦς τόν κάθε δάσκαλο να κάνει κάποια ὁμιλία ! Διότι ὁ δάσκαλος εἶναι πραγματικό μέλλος τῆς κοινωνίας καί ζημώνεται διαρκῶς παραγωγικά μαζί της.
Ἒτσι ἒγινε κι'ἐφέτος !
Ἡ θαυμάσια ὁμιλία τῆς ἐκλεκτῆς δασκάλας, προκάλεσε συγκίνησι σε ὃλους μας !
Γιά να συμπληρώσει καί ὁ παλαίμαχος ἱερέας Παπα Νικόλας , τίς δικές του ἐμπειρίες καί τα συγκινησιακά μηνύματα πού βγαίνουν ἀπό τήν βαθιά πεῖρα τῆς ζωῆς.
(Μία παρένθεσις γιά να μήν ὑπάρξουν παρεξηγήσεις ... Ἡ ἒνοια τῆς παιδείας εἶναι διαφορετική ἀπό τήν ἒνοια τῆς ἐκπαιδεύσεως . Ἡ παιδεία ἒχει σχέσι με τόν πνευματισμό τοῦ ἀνθρώπου ἑνῶ ἡ ἐκπαίδευσις με ἱκανότητες να σχεδιάζεις ἢ νἀ ἀντιγράφεις...)
Ἒχουμε φωτογραφίες ἀπό τήν ἐκδήλωσι με χαρούμενες καί ἐλπιδοφόρες παιδικές μορφές οἱ ὁποῖες κάτω ἀπό την καθοδήγησι ἐκλεκτῶν δασκάλων νά εἲμαστε βέβαιοι ὃτι θα διαπεράσουν τά τεχνιτά σκοτάδια πού μᾶς περιβάλλουν καί θά ξαναφέρουν φῶς στήν πατρίδα μας καί στόν κόσμο !

Ὁ πρόεδρος τοῦ τοπικοῦ συμβουλίου πάνω μέ τόν σύμβουλό του στήν κάτω φωτογραφία...


Τά νήπια με τήν παιδαγωγό τους .Ὁ δάσκαλος μέ τούς μαθητές του .

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Ζωτικῆς σημασίας ἐρωτημά μας πρός τό Δημοτικό συμβούλιο...


Αὐτή τήν φωτογραφία τήν ἒβαλα πάλι γιά να προκαλέσω σκέψεις πού συνδέονται μέ ἓνα σύγχρονο πρόβλημα.
Εἶναι αὐτό πού συζητᾶμε ὃλοι στούς δρόμους καί μᾶς ἒχει προκαλέσει ἀγανάκτησι . 
Βλέπουμε λοιπόν εἰκόνες ἀπό ἀνθρώπους συγγενεῖς, φίλους ἢ γνωστούς να συμμετέχουν σέ μία κοινωνική δραστηριότητα.
Σ'ἓνα ἒργο πού ἒμεινε, ἑνῶ αὐτοί ἒφυγαν .
Ἐδῶ διέγραψαν τήν ἱστορία τους ἡ ὁποία δέν ἒσβησε διότι δέν τήν ἀφήνουμε ἐμεῖς να σβήσει.
Ὂχι ἐπειδή παρουσιάζουμε κάποια ἀναμνηστική φωτογραφία...
Ἀλλά διότι με σεβασμό τούς ἒχουμε να ἀναπαύωνται σ' ἓναν χῶρο τόν ὁποῖο ἡ ἲδια γενιά δημιούργησε με συνεισφορές καί προσωπική ἐργασία ὁ ὁποῖος χῶρος δικαιωματικά τούς ἀνήκει . 
Πᾶμε στόν Ἃγιο Γιώργη καί μέσα βλέπουμε τήν ἱστορία τοῦ χωριοῦ μας. Τούς ἀνθρώπους με τούς ὁποίους ζήσαμε μαζί σέ χαρές, λύπες, συζητήσεις , ἀγῶνες , συμφωνίες ἢ διαφωνίες .
Εἲτε ὑπήρξαμε φίλοι, εἲτε διαφωνήσαμε, ὃλοι αὐτοί μέσα ἀπό τό ἀποτύπωμά τους εἰσπράττουν τόν σεβασμό τοῦ καθ'ἑνός μας καί ἀναζωογονοῦν τίς μνῆμες μας  . 
Καί δυστυχῶς ἡ δημοτική ἐξουσία μέσα σέ πλαίσια αὐταρχισμοῦ χωρίς νά ἒχει πάρει τήν συγκατάθεσι τῶν δημοτῶν ἀποφάσισε να μᾶς ἐπιβάλλει τέλη ἀκόμη καί στούς νεκρούς !
Δέν ξέρουμε τί γινεται στίς πόλεις, οὒτε μᾶς ἀφορᾶ διότι κάθε περίπτωσις ἒχει τήν ἰδιαιτερότητά της.
Ἐδῶ ἡ δική μας ἰδιαιτερότητα εἶναι ὃτι ὁ δῆμος μέ τρόπο αὐταρχικό ἐκμεταλλεύεται ἓναν χῶρο πού δέν τοῦ ἀνήκει καί  ἐπιβάλλει  τέλη μέ τρόπο προσβλητικό ἀπέναντι στίς ἀρχές μας καί ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ Ὓβρι ἀπέναντι στούς νεκρούς μας.
Δέν πληρώνετε ;Ἀδειάζετε τόν χῶρο !!!
Ὁ πατέρας μου γιά παράδειγμα καί ὃλη ἡ γενιά του, προσέφεραν ὁ καθ' ἓνας ἀνάλογα με τίς δυνάμεις τους γιά να κτιστεῖ ὁ μανδρότειχος καί μέ προσφορές τους ἀγοράστηκε τό οἰκόπεδο. 
Μέ διαρκεῖς προσφορές πιστῶν, ἐπισκευάστηκε καί ἐπεκτάθηκε ἡ ἐκκλησία. 
Ἡ κοινότητα, ὃσο εἲχαμε τόν θεσμό τῶν κοινοτήτων δέν εἶχε ποτέ τίτλους ἰδιοκτησίας οὒτε ἒκανε παρεμβάσεις στόν χῶρο.
Θά πεῖς λοιπόν σήμερα στόν πατέρα μου καί στόν κάθε ἂνθρωπο τῆς γενιᾶς του ὃτι ἂν δέν πληρώσουν οἱ δικοί σου σκάβουμε καί σε πετᾶμε ;  (!!!!!!)
Αὐτό ἀποτελεῖ βαριά ἱεροσυλία !
Ἐξ ἂλλου γιά να ἐπιβάλλει κάποιος τέλη, πρέπει νά εἶναι κάτοχος τοῦ χώρου .
Παρακαλοῦμε τό δημοτικό συμβούλιο νά μᾶς πεῖ μέ βάσι ποιούς τίτλους ἰδιοκτησίας φέρεται κάτοχος ὁ δῆμος καί πῆρε αὐτη τήν ἀπόφασι ἀπό χρόνια, τήν ὁποία δέν ἀντιληφθήκαμε ὃσο δέν μᾶς εἶχαν ἒρθει τά χαράτσια . 
Τό ἀκοῦτε κυριοι τῆς συμπολιτεύσεως καί ἀντιπολιτεύσεως ;
Τό γενικό φορομπυχτικό κλῖμα πού καταδιώκει τούς Ἓλληνες σε ὃλα τά ἐπίπεδα δέν ἒχει ὃρια;
Ἀκόμη καί στήν Τοπική Αὐτοδιοίκησι ;
Ἀκόμη θά συνοδεύει καί τούς νεκρούς μέχρι νά σβήσει ἡ μνήμη τους σ' ἓνα ἀνώνυμο σκευοφυλάκιο, πού κι' ἐκεῖ δέν ξέρουμε τί εἲδους χρῆσι μπορεῖ να προκύψει γιά ἀκόμη εἰσπράξεις!....

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Ποιά εἶναι αὐτή ἡ λεβεντιά, πού μᾶς χορεύει τήν Ἱτιά ;...

Συνοδεύται καί ἀπό τό ἀνάλογο θηλικό στοιχεῖο λεβεντιᾶς βέβαια...
Ἡ οὐσία ὃμως εἶναι ὃτι ἡ φωτογραφία ἀποτελεῖ  ἁπλό δόλωμα γιά να διαβάσετε το πάρα κάτω ἆρθρο σχετικά με τόν πολιτισμο μας...
Νομίζω ὃτι ὑπάρχει μεγάλο μπέρδεμα γύρω ἀπό τό νόημα τοῦ πολιτισμοῦ μας σήμερα, στό ὁποῖο μπέρδεμα κύριος ἒνοχος εἶναι ὁ κομματικός λαϊκισμός πού πολιόρκησε τήν Ἑλληνική κοινωνία μετά τήν μεταπολίτευσι !
Κάποιοι ἒχουν ταυτίσει τό νόημα τοῦ πολιτισμοῦ με λεβέτες τῶν προηγούμενων δεκαετιῶν, ρόκες, χαλκώματα, μέ τσαρούχια, μπαλαμάνες και ἂφθονη τούρκικη ὁρολογία !
Δῶσε τουρκιά στόν λαό καί πᾶρε του τήν ψυχή διότι μέσα ἀπό αὐτήν, βιώνει τήν ἁπόλυτη "δημοκρατική" του καταξίωσι !..
Λές καρακάσι και αἰσθάνεσαι να λούζεται ἡ ψυχή σου τα ἀγαθά τῆς ἐλευθερίας καί τῆς πνευματικῆς ὁλοκληρώσεως!
Τί ἒγινε στήν Τουρκία ;
Ἐδῶ, ἒχουμε ἓνα ἒθνος κατακτητή ὁ ὁποῖος ἦρθε ἀπό τίς στέπες τῆς Ἀσίας, ἃρπαξε, λεηλάτησε, κατέσφαξε ὑποδούλωσε διαρκῶς καί ἀδιάλειπτα μέχρι σήμερα, δίνοντας το ἀνάλογο  στῖγμα τοῦ πολιτιμοῦ του στόν πλανήτη και τον ὁποῖον ἐξιδανικεύουν με τήν λαμπρότητα τοῦ Σουλεϊμάν τοῦ παιδεραστῆ ὁ ὁποῖος γοητεύει με τα φτιασιδώματα τήν κάθε ἀγράμματη τηλεπυροβολημενη ...
Αὐτοί, ἐνεργώντας μέσα στα πλαίσια δικῶν τους "πολιτιστικῶν"  ἀξιῶν, ἂλλαξαν ὃλα τά ὀνόματα τῶν Ἑλληνικῶν πόλεων πού κατέλαβαν βίαια, μέ τούρκικα !
Δέν ἢθελαν να ὑπάρχει τίποτα πού να θυμίζει τήν παλιά αἲγλη τῶν δούλων πού τούς ὀνόμασαν ραγιᾶδες !
Αὐτο ἒκαναν καί στήν Κύπρο μετά τήν εἰσβολή   !
Τί ἒγινε ἐδῶ, στήν χώρα τῆς φαιδρῆς "δημοκρατίας" με τούς "προοδευτικούς" δημοκράτες;...
Ἐδῶ, στήν προκειμένη περίπτωσι, μήν χαλάσουμε τήν ἀνάμνησι τῆς τουρκιᾶς !  Γιατί ξέρεις, ἒχει καί "προοδευτικό"  κίνημα ἡ Τουρκία ....
Ἀλλά "απελευθερωμένε" τύπε τοῦ κοπανιστοῦ ἀέρα με τόν ὁποῖο πότισε ἡ ἀπαιδεία τό κεφάλι σου, ἂλλο πρᾶγμα εἶναι Τοῦρκος καί ἆλλο Τουρκία ...
Ὁ καλός τοῦρκος πού σοῦ εἶπε ὃτι ἀγαπᾶ τούς Ἓλληνες, δέν ἒπαυσε οὒτε τήν κατοχή τῆς Κύπρου οὒτε τήν βία πού ἂσκησαν οἱ  ὁμοεθνεῖς του στούς Ἓλληνες τῆς Κωνσταντινουπόλεως το 1955,  τήν βία ἀπέναντι στούς Ἓλληνες Νατοϊκούς ἀξιωματικούς στήν Σμύρνη πού βίασαν τούς ἲδιους μέ τίς γυναῖκες τους και πού ἐδῶ ὃλο τό φᾶσμα τῶν κομμάτων τό ἒκαναν γαργάρα για τά συμφέροντα τῆς "συμμαχίας" του ἓκαστο, ὃπως ἀκριβῶς σήμερα δέχονται να θάβεται ζωντανή ἡ Ἑλλάδα για να σωθεῖ ἡ Εὐρώπη!!!...
Τί ἒγινε ὃμως στήν Ἲμβρο καί στήν Τενεδο ὃ,που εἶχε δοθεῖ στήν Τουρκία μέ βάσι διεθνεῖς συνθῆκες μεσα στίς ὁποῖες περιλαμβάνοταν το δικαιωμα τῶν Ἑλλήνων να ἒχουν δική τους τοπική αύτοδιοίκησι διότι ἀποτελοῦσαν τό 90% περίπου τοῦ πληθυσμοῦ ;
Μέσα σε μία νύκτα γέμισαν τα νησιά με βαρυποινίτες φυλακισμένους καί ἀπαλοτρίωσαν τις περιουσίες τῶν Ἑλλήνων μέ τήν ἀξία ἑνός αὐγοῦ τό στρεμα  !
Σήμερα, για να δείξουν καλό πρόσωπο οἱ τοῦρκοι, ἐπιτρέπουν στά κουφάρια τῶν ψυχῶν να ἐγκατασταθοῦν στά σπίτια τους !...
Κι΄εσύ λοιπόν νεοραγιᾶ, μοῦ μιλᾶς γιά ...καρακάσια !
Μᾶθε λοιπόν ὃτι στήν ἐπαρχία μας, ὑπαρχουν ὀνόματα πού δέν τα ἒσβησε καμμία τουρκιά και κανένας ψευδοπροοδευτικός συμπλεγματισμος ! ( Γιά ὃποιον οἱ "προοδευτικές" συνθῆκες τοῦ στέρησαν τά Ἑλληνικά , συμπλεγματισμός = κομπλεξισμός...)
Ἡ Ἑρμιόνη εἶναι πανάρχαιο ὂνομα, ταυτίζεται με θρησκευτικά ἱερά, με πανάρχαια μυθολογία πού περιμένει τούς ἀνάλογους νέους ἐραστές τοῦ μύθου  (μῦθος= λόγος, )  γά να τήν ἀποκρυπρογραφήσουν μέσα στά πλαίσια τῶν γνήσιων πολιτιστικῶν δρατηριοτήτων καί να τήν κάνουν κτῆμα τοῦ λαοῦ ...
Ἡ Ἑρμιόνη, ἒχει ἱστορία ἀδιαλειπτη χιλιετηρίδων και αὐτό φαίνεται καί ἀπό τά τοπονύμια !  Λέμε Δισκούρια, ἀπό τό Διόσκουροι δηλαδή οἱ κοῦροι τοῦ Διός ( κοῦρος , θηλικό κορη) και οἱ ὁποῖοι ἦσαν οἱ ἀντίστοιχοι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων πού τους διαδεχτηκαν θεραπευτές και ὡς ἐπί τό πλεῖστον, στά ἲδια ἱερά !
Τήν περιοχή μας τήν ἒλεγαν Σταείλια οἱ Ἑρμιονεῖς μέχρι
τά πρόσφατα χρόνια, πούπαρέμειναν αὐτόχθονες ὁ κύριος κορμός τους.
Ἦταν ὁ Ἃγιο Γιανης τῆς Σταείλιας στό δάσος μέ τά πεῦκα στόν ὁποῖο συνέρεαν καραβάνια ἀπό προσκυνητές τήν 29η Αυγουστου μέχρι σχεδόν πρίν τέσσερες δεκαετίες!
Ἀλλά και τό ὂνομα Διδυμα ἒχει ἀρχαιότατη ἱστορια πού δεν τό ἒσβησαν οἱ αἰῶνες μέ τόσους βάρβαρους πού κατεκλυσαν τήν περιοχή!
Τί ἒγινε λοιπόν μέ τό Ἡλιόκαστρο ;
Ἒχω στά χέρια μου ἒκδοσι χαρτῶν που ἀναφέρουν τόν χῶρο ὡς Εἰλεοί μέχρι τόν δέκατο ἒβδομο αἰῶνα .
Ἐπίσης σε διάλεξι πού ἒδωσε στό χωριό περισυ ἡ πανεπιστημιακός κα Βέλιου(; ἡ ἀμνησία εἶναι λόγω μετακινήσεως
αἰωνόβιων τεκτονικῶν πλακῶν τοῦ ἐγκεφάλου ....)  ἀνέφερε ἒγραφο τῶν Ἑνετῶν τῆς ἐποχῆς τῆς ἑνετοκρατιας δηλαδή πρίν περίπου 300 χρόνια μέσα στό ὁποῖο ἀναφέρεται τό χωρίον Εἰλεοί !
Τι ἒγινε ὃμως καί χάθηκε αύτό τό ὂνομα μαζί με τούς κατοίκους ;
Κατά τήν προσωπική μου ἂποψι, ὑπάρχουν δύο ἐκδοχές μέ πυθανότερη τήν πρώτη. Δηλαδη με την ἀποτυχημένη ἐπαναστασι τοῦ 1779 πού εἶχε ὡς συνέπεια να κατασφαγοῦν οἱ ἂνθρωποι καί να σβήσουν πολλά χωριά ἀπό τόν χάρτη .
Ἡ δευτερη να ἒχει ἐπικρατήσει παρατεταμένη ἀνομβρια που ἀναφεροταν ἀπό στόμα σε στόμα στούς γεροντότερους πού ἡ γενιά μας ἐγνώρισε και τό ὁποῖο πρακτικά δέν εύσταθεῖ διότι ἒτσι θα εἶχαν ἐγκαταληφθεῖ καί ἆλλα χωριά ποιό ξερά ἀπό τό δικο μας πού ἒχει και χειμάρους .
Δέν σημαίνει βέβαια ὃτι αὐτή ἡ περηφάνεια μᾶς ἐπιτρέπει να μισοῦμε πολίτες ἂλλων χωρῶν ...
Διότι τό κάθε κράτος συνήθως δέν ταυτίζεται ἁπόλυτα με τούς πολίτες του.

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΥΓΟΥ 2017

Μερικές φωτογραφίες ἀπό τήν έκδήλωσι ...
Θά ἀκολουθἠσει βἰντεο ἀπό τἠν χορευτική ὁμάδα ἡ ὁποία κέρδισε τἰς ἐντυπώσεις με τήν ἐμφανισί της  !
(Ἓνα ἀτύχημα στήν βιντεοσκόπισι, μᾶς στέρησε ἀξιόλογες εἰκόνες καί σκηνές...Δυστυχῶς συμβαίνουν και αὐτά στίς ἐρασιτεχνικές προσπάθειες...)Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Μπροστά στήν ἐπικαιρότητα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τοῦ Ἰωάννη Προδρόμου......Βίοι παράλληλοι :
Ιωάννης Πρόδρομος - Ἀντιγόνη Σοφοκλέους ...
Μερικοί κατατρέχονται ἀπό τήν ἰδεοληψία τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας τήν ὁποία ἀδυνατοῦν να προσεγγίσουν μέσα ἀπό τίς συχνότητες πού πέρασαν στήν συνείδησί τους...
Ἒτσι, ὃ,τι ἀκριβῶς δέν μποροῦν να προσεγγίσουν τό ἀνάγουν στόν μῦθο πού τόν ταυτίζουν με τήν ἀνούσια ψεύτικη φαντασίωσι ...
Ἀλλά μῦθος στήν ἀρχαία Ἑλληνική διάλεκτο, σημαίνει λόγος, σημαίνει μιά βαθιά ἀλήθεια καί πραγματικότητα.
Καί ο σκοπός τῶν ἱστορικῶν συμβάντων δέν εἶναι οἱ λεπτομέρειες, ἀλλά τά ζωτικά τους μηνύματα πού θα ἀντέξουν στόν χρόνο καί θά δώσουν ζωή στίς γενεές τῶν ἀνθρώπων . 
Ἒτσι λοιπόν λαμβάνοντας τίς δύο ἱστορίες τού Ἰωάννη Προδρόμου καί τῆς Ἀντιγόνης, βγάζουμε μηνύματα παράλληλα χωρίς να σκεφτώμαστε ὃτι ἡ γυναῖκα ἐδῶ, ἦταν πρόσωπο φανταστικό.
Καί οἱ δύο ἒχουν κοινή ἀναφορά ὃτι ὑπακούουν στούς Θεϊκούς νόμους καί ἀμφισβητοῦν τήν πρόσκαιρη ἐξουσία τῶν ἐπίγειων ἀρχόντων ὃταν αὐτή προσβάλλει τήν Θεϊκή τάξι! 
Ὁ πρῶτος ὂχι μόνον τήν ἀμφισβητεῖ, ἀλλά καταγγέλλει δυνατά τίς ἀσεβεῖς πράξεις  μέσα ἀκόμη ἀπό τήν φυλακή του!
Ἡ δεύτερη ὡς γυναῖκα πού εἶναι, ἁπλῶς τήν ἀμφισβητεῖ ἐρχόμενη σε ρῆξι με τήν ἀδελφή της τήν Ἰσμήνη πού σέ ἐλεύθερη ἀπόδοσι ἐκφράζει τόν προσκυνημένο στήν αὐθάδη έξουσία σημερινό Ἓλληνα !
Καί στίς δύο περιπτώσεις, ἀκολουθεῖ ἡ τιμωρία καί ὁ θάνατος τῶν πρωταγωνιστῶν ! 
Ὁ πρῶτος με σφαγή, ἑνῶ ἡ γυναῖκα κλείνεται σε σπήλαιο για να πεθάνει ἀπό ἀσιτία !
Καί στή δύο περιπτώσεις, ἡ Θεϊκή νέμεσις ἒρχεται ἀργώτερα και ἀποδίδει δικαιοσύνη με σκληρότατη τιμωρία κατά τῶν ἀχόντων . 
Ὁ πρῶτος ἀπό αὐτούς πεθαίνει ἀμετανόητος καί παράφρων μέσα σε φρικτούς πόνους, ὃπως ἀναφέρει ὁ ἱστορικός Ἰώσηπος. 
Ὁ δέυτερος ἐκμηδενίζεται από τήν ἀλαζονεία τῆς ἐξουσίας με τήν αὐτοκτονία τοῦ γυιοῦ του Αἲμονα καί τῆς συζύγου του Εὐρυδίκης ! 
Καί οἱ δύο, δηλαδή Ἰωάννης καί Ἀντιγόνη, γαλούχησαν γενιές ἀνθρώπων μέ πίστι στό Θεϊκό δίκαιο .

Καί οἱ δύο ἀποβλήθηκαν ἀπό τό σημερινό σύστημα παιδείας ! 
Καί οι δύο ἀποτελοῦν πρόκλησι γιά τούς σημερινούς ἀποδέκτες ! 
Καί οἱ  δύο  ἒχουν καταγραφεῖ αὐστηρά ἀπό τήν Θεϊκή Νέμεσι πού θά εἶναι σκληρή, σκληρότατη ἀπέναντι σ'αὐτούς πού ἐνεργοῦν καί σ΄αὐτούς που φοβισμένοι, μοιραῖοι, ἀπαθείς ἢ καιροσκόποι, ἀποδέχονται αὐτή τήν Ὓβρι !..
Βλεπετε, ὁ Ἃγιος Γιάννης τοῦ δάσους ἢ τῆς Σταείλιας κατα τούς γηγενεῖς Ἑρμιονίτες, πέρα ἀπό τίς ἀναμνήσεις τῶν ἂλλοτε ἐποχῶν, μᾶς ἒδωσε καί ἐρεθίσματα γιά τίς ἀνάλογες σκέψεις ...

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Σάν σήμερα πρίν πολλές δεκαετίες ...

Στόν Ἃγιο Γιάννη στό δάσος , 
στόν Ἃγιο Γιάννη τῆς Σταείλιας ἒλεγαν οἱ γηγενεῖς Ἑρμιονίτες. 
Ἦταν πρός τιμή τῆς ἀποκεφαλήσεως τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου πού ἒκοψε τό κεφάλι του ὁ Ἡρώδης γιά να ἱκανοποιήσει τήν πανοῦργα γυναῖκα του  ἐπειδή τόν εἶχε κατακρίνει δημόσια γιά τήν μυαρῆ πρᾶξι να τήν ἁρπάξει ἀπό τόν ἀδελφό του Φίλιππο ἂν καί αὐτός ἦταν ἐν ζωῆ . 
«Οὐκ ἐξεστὶ σοὶ ἔχειν, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου»...
Θεωρῶ ὃτι μέ αὐτά τά διδάγματα στάθηκαν ὂρθιες οἱ κοινωνίες γιά χιλιάδες χρόνια 
Ἀλλά μαζί με τόν ἀποκεφαλισμό τοῦ  Ἰωάννη, ἒχουμε παράλληλα τόν ἀποκεφαλισμό τοῦ ἣλιου τοῦ καλοκαιρινοῦ γιατί μπαίνουμε ἐπίσημα στό Φθινόπωρο .
Καί περνοῦσαν στήν Βρέστιζα στο Τριαναφύλι, πού τότε ζούσαμε με τούς γονείς μου, καραβάνια ἀπό ἂλογα στολισμένα με πολύχρωμα χειράμια καί πεζοί με καπέλα τῆς ἐποχῆς, γιά τό μεγάλο Πανηγῦρι, σκορπίζοντας γέλια καί χαρές στόν περίγυρο! 
Μαζεύονταν ἀπό παντοῦ ! 
Ἀπό τήν Ἑρμιόνη, ἀπό τά Βλαχεϊκα ὃπως τά λέγαμε τότε, ἀπό Ἡλιόκαστρο, Λουκαΐτι, Δίδυμα καί Φούρνους πού μοιράζονταν γιατί εἶχαν καί αὐτοί Ἃγιο Γιάννη !
Γινόταν μεγᾶλο πανηγῦρι μέ ὂργανα καί χορούς ! 
Ἀλλά ἡ κάθε ἐποχή ἒχει τίς ίδιαιτερότητές της στόν τομέα τῶν κοινωνικῶν σχέσεων ἀπό τίς ὁποῖες ἀντλοῦσε πολύπλευρη διασκέδασι ἡ κάθε κοινωνία...
Τότε, πριμέναμε με ἀγωνία να δοῦμε ποιοί θά ἦσαν οἱ ...ἣρωες πρωταγωνιστές τῆς χρονιᾶς ...
Διότι μετά τούς χορούς καί τό ἂφθονο κρασί ἢ τήν μπύρα πού κρατοῦσαν δροσερή σε βαρέλια με πάγο, θα ἀκολουθοῦσε καί τό ἒμφυτο ἒθιμο τοῦ τσακωμοῦ !!!
Καί συχνά, ἒπεφτε τό ξύλο τῆς χρονιᾶς διότι οἱ χρόνια συσσωρευμένες  ἐρωτικές ἀντιζηλίες σέ συνδυασμό μέ τήν ἂφθονη  βλακεία, ἐκεῖ εὓρισκαν ἐκτόνωσι....
Χρόνια μαγικά, ἀξέχαστα, νοσταλγικά !!!....

Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Τά παλιά μας ἀναγνωστικά ...

Μ΄αὐτά πρέπει να στήσουμε τά νέα κρυφά σχολειά ....
Πωλοῦνται σε ὃλα τα βιβλιοπωλεῖα. Ἀγοράσετέ τα καί κάνετέ τα δῶρο στά παιδιά σας .
 Γιατί ;... Γιά λεπτομέρειες στόν πάρα κάτω σύνδεσμο...https://dermatas.blogspot.gr/2017/08/blog-post_4.htmlΤί παρατηροῦμε ἐδῶ;   Τά παιδιά μέ ὑπερηφάνεια, καθαρότητα, τάξι, ὁμοιομορφία , κρατοῦν  τήν σημαῖα κάτω ἀπό τό ἂγαλμα τοῦ Κολοκοτρώνη που τούς δείχνει τόν δρόμο !
Εἰκόνες πού γκρεμίζουν με ἀποφασιστικότητα οἱ παγκόσμιοι ἐξουσιαστές μέ τα ντόπια ψευτοπροοδευτικά τους ὂργανα καί κάτω ἀπό την διχαστική ἀπάθεια τῶν τηλεοπτικά πυροβολημένων ἀποδεκτῶν !


Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Πρός δημάρχους και δημαρχευόμενους ....

Προβλήματα πού καῖνε και που εἶνα πάρα πάνω ἀπό ἐπίκαιρα ...
Ὃταν οἱ κοινωνίες ἒχουν λύσει τά βασικά τους προβλήματα ἐπιβιώσεως, ἐπεκτείνουν τήν δρᾶσι τους καί σέ ἆλλα πεδία, ὃπως στόν πολιτισμό, στόν ἀθλητισμό, στήν ἒρευνα, στήν ἐπιστήμη κλπ.
Ὑπάρχει μία λαϊκή φρᾶσις πού το ἐπιβεβαιώνει : Τό νυστικό ἀρκοῦδι, δέν χορεύει...
Δέν εἲμαστε βέβαια ἀρκούδια, ἀλλά εἲμαστε κι'ἐμεῖς μέρη τῶν ἒμβιων ὂντων πού τα διακατέχουν κοινές ἀρχές...
Πῶς να μιλήσεις στόν γείτονά μου τόν Τάσο γιά χορούς, πανηγύρια καί ἂλλες πολιτιστικές δραστηριότητες  ὃταν αὐτός ἒχει στεγνώσει στό τρέξινο ἀπό τά χαράματα μέχρι ἀργά τό βράδυ γιά να συντηρήσει τό κοπάδι του καί τήν στιγμή πού πρέπει να εἰσπράξει τόν μόχθο του, τοῦ λέει ὁ τυροκόμος , δυστυχῶς ἐφτωχέψαμε !
Τό ἲδιο ἰσχύει γιά τόν Παναγιώτη, τόν Σταμάτη τόν Γιάννη, τόν Νῖκο, τόν Ἀργύρη, τούς Σωτήριδες, τούς ἂλλους πολλούς τοῦ κλάδου καί γιά κάθε ἒντιμο βιοπαλεστῆ !
Τό ἲδιο γιά τόν Κυριᾶκο καί τόν κάθε Κυριᾶκο πού με μοναδικό εἰσόδημα τό λάδι πού τρώει ἡ οἰκογένεια, τόν κάλεσαν να πληρώσει 1200 Ευρώ φόρο καί ἆλλα τόσα ὡς προκαταβολή γιά τό ἑπόμενο ἒτος  !!!!!!!!
Ἰσχύει καί γιά τόν κάθε κομματικό σανοφάγο πού πιστεύει ἀκόμη ὃτι τό κράτος ἐνισχύει με ἐπιδώματα αὐτούς πού ζοῦν στά ὃρια τῆς φτώχιας ! Ἢ στόν ἀνάλογο πού ξεχνᾶ τίς ἁμαρτίες τῶν προηγούμενων δυναστῶν και στηρίζει τίς ἐλπίδες του στήν ἀλλαγή τῆς μουτσούνας των...
Ὂχι  τηλεόπληκτρο ζῶο ! Τό κράτος αὐτό εἶναι δολοφονικά ρατσιστικό κατά τῶν Ἑλλήνων ! Διότι ἐσύ μέ ἓνα χωραφάκι καί ἓνα σαραβαλάκι θεωρεῖσαι ὃτι ἒχεις ἀντικειμενικό είσόδημα 5.000 Ευρώ ! Ἑπομένως, ὁ νόμος φωτογραφίζει τήν ἐνίσχυσι αὐτῶν πού ἦρθαν ἀπρόσκλητοι στήν χώρα καί οἱ ὁποῖοι εἶναι προνομιοῦχοι σε ὃλα τά έπίπεδα!
Ὁ γυιός μου ἒλυωνε στήν Ἀθήνα ἀπό τόν καύσωνα καί δέν μποροῦσε να βάλει κλιματιστικό διότι δέν τοῦ τό ἐπέτρεπαν τά μαυραγορίτικα τιμολόγια τῆς  ΔΕΗ !...  Ἑνῶ οἱ κοινοβουλευτικοί μας ἐκπρόσωποι συνεπικουρούμενοι ἀπό τήν κάστα τῶν βολεμένων μᾶς ἒπριξαν στίς εἰδήσεις ὃτι διασφάλισαν κλιματισμό γιά ὃσους μπῆκαν λαθραῖα στήν χώρα  !
Μίλησα μέ τόν Τάσο που ἒχει τό κοπάδι καί μοῦ ἒκανε ἐντύπωσι ὃτι περισσότερο πονοῦσε πού δέν ἒχει λεφτά να ταΐσει τά ζῶα του παρά γιά τό γεγονός ὃτι δέν πληρώθηκε ὁ κόπος τοῦ ἲδιου καί τῆς οἰκογένειάς του !
Ὃλοι αὐτοί ἀγαποῦν τήν δουλειά τους. Καί αὐτός πού ἀγαπᾶ να ἐργάζεται εἶναι χρήσιμος, ἒντιμος, ἒπρεπε να ἀποτελεῖ κοινωνικό πρώτυπο το ὁποῖο νά στηρίζεται εἰδικά ἀπό τήν πολιτεία καί να τιμᾶται ὡς  τό ἀνώτερο παράδειγμα στίς  κοινωνικές μας ἐκδηλώσεις .
Δηλαδή, στίς θρησκευτικές δοξολογίες, στίς παρελάσεις κλπ,  στήν πρώτη σειρά πρέπει νά στέκωνται οἱ ἂνθρωποι τοῦ μόχθου, μετά  οἱ καταξιωμένοι ἐκπρόσωποι που με την καθημερινή τους πρακτική ἀποδεκνύουν ὃτι παλεύουν μέ πνεῦμα ἑνωτικό γιά τά κοινά καί  ἂς ἀφήσουμε καί μιά γωνιά γιά τούς ὑποκριτές πού ἐκπροσωποῦν τό ψέμα τῆς μεγάλης πολιτικῆς, γιά δεῖγμα πρός ἀποφυγήν ἀλλά καί  ἀπό οἶκτο γιά να  μήν μαραζώσουν και ὑποφέρει ἡ συμπλεγματική τους προσωπικότητα...
Γιά ὃλους αὐτούς πού γκρινιάζουν ἐνάντια στούς πολιτικούς συλλόγους, ἂς καταλάβουν ὃτι στεγνώσαμε ἀπό νεολαία, ὃτι ἐπιτρέψαμε στό πολιτικά ἀπόβλητα να τούς διώξουν ἀπό τήν Ἑλλάδα και ὃτι ὃσοι ἒμειναν μέ πεῖσμα στήν πατρίδα τους δουλεύουν με ὃρους και μισθούς τριτοκοσμικοῦ ἐργάτη πού δέν τοῦ περισσεύει χρόνος καί διάθεσις γιά πάρα πέρα δραστηριότητες !
Δέν θέλουν να καταλάβουν ὃτι τό ἀνθρώπινο χθές στίς τουριστικές ἐπιχειρήσεις, ἒχει περάσει ἀνεπιστρεπτί καί ὃτι ἡ λέξις "ἀναπτυξη"  μέ την ὁποία σέ βομβαρδίζουν ἀπευθύνεται σέ διανοητικά ἀνάπηρα ἀνθρωπάκια...
Ὃλοι αὐτοί οἱ νέοι, ἀντι να στηριχθοῦν γιά να δημιουργήσουν οἰκογένειες, ἀφοῦ ἢδη ἒχασαν τό ἓνα τέταρτο τοῦ εἰσοδήματος σέ ἒμμεσους φόρους πάνω σ΄αὐτά που ἀγοράζουν, ἂλλο ἓνα ποσοστό σε γραφειοκρατικές διαδικασίες πού τούς ἐπέβαλαν οἱ στιγνοί σύγχρονοι πολιτικοί γενοκτόνοι,  καλοῦνται να πληρώσουν σε φόρο καί  αὐτό το ἐλάχιστο εἰσόδημα πού ὑποτίθεται ὃτι τούς ἒμεινε !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Τόν Τάσο καί τά ἆλλα παιδιά μου, εἲτε τούς ἐξανάγκασαν σε ἐκπατρισμό εἲτε να φυτοζωοῦν  και να μαραζώνουν σε κάποια πόλι πολιορκημένοι ἀπό ἒντονο ψυχισμό ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ γενεσιουργό κακῶν , κάκιστων καταστάσεων ὑγείας !
Ὁ Τάσος ἂφησε το μηχανάκι του καί πῆγε ἒξω. Πληρώνει τά τέλη κυκλοφορίας γιά ἓνα χρόνο και ἀσφάλεια ἑξάμηνη γιά νά κυκλοφορήσει δέκα ἡμέρες ὃλες και ὃλες !
Ἀλλά δέν φτάνει αὐτό ! Τό κράτος ἀφοῦ πληρώθηκε με το πάρα πάνω, τοῦ ἒστειλε και πρόστιμο γιατί δέν το εἶχε ἀσφαλήσει γιά ὁλόκληρο χρόνο !
Τώρα μοῦ ζήτησε να καταθέσει τίς πυνακίδες γιατί διαδίδουν ὃτι ἀφοῦ ἀπέσυραν τά πρόστιμα τῶν ἀνασφάλιστων θα ἐπιβάλλουν γιά τά ΚΤΕΟ !
Ποιά ΚΤΕΟ βρε κοινωνικά βόδια  ;  Ἒπαθε κάποιος ἀτύχημα ἐπειδή δέν ...εὐλογήθηκε το μηχανάκι του ἀπό τίς προσοδοφόρες ἐπιχειρήσεις τῶν εὐνοουμένων τῆς πολιτικῆς, ἢ ἀπό παραβάσεις τῶν κανόνων τῆς κυκλοφορίας ;
Εἲδατε να ἀνθοῦν στήν Ἑλλάδα ἐπιχειρήσεις ἂλλες ἐκτός ἀπό τά ΚΤΕΟ και τα Προποτζίδικα ; (Δηλαδή χαρακτηριστικό καθαρά τριτοκοσμικό πού ἑπόμενη φᾶσις του εἶναι τά πουταν@@@@@δικα )...
Εἲδατε να στήνουν τήν τροχαία γιά να ἀπαντήσει σκληρά στούς ἐπικίνδυνους ὁδηγούς ἢ γιά να εἰσπράττει τό κράτος ἒσοδα ἀπό τυπικές παραβάσεις ;
Κατάλαβέ το λοιπόν ὃτι δέν εἶσαι πολίτης ἀλλά  ἓνα φτηνό έργαλεῖο φτιαγμένο μόνον γιά να ρίχνει νερό στό χωρίς πάτο βαρέλι τῆς κρατικῆς οἰκονομίας ἡ ὁποία ποτίζει ξένα περιβόλια !
Ἡ μεταβίβασις τοῦ αὐτοκινήτου πού ἀγόρασε ὁ Τάσος , στοίχισε στήν χώρα πού ζεῖ μόνον ἓξη Εὐρώ !  Ἑνῶ ἡ ἐξουσιοδότησις πού θα τοῦ ὑπογράψουν οἱ "Ἑλληνικές" ἀρχές ἐκεῖ για να καταθέσει τίς πυνακίδες πού ἒχει πληρὠσει , θα κοστίσει περισσότερο ἀπό τήν μεταβίβασι τοῦ αὐτοκινήτου ! (Συνέβη σέ ἂλλη περίπτωσι...)
Ἀλλά γιά ὃσους βόσκουν ἀκόμη στόν κάθε κομματικό σανό, τούς λέω αὐτά γιά να τά ἐννοήσουν οἱ ἂλλοι...Δηλαδή γιά να μήν "ἀδικιθεῖ" τό κράτος τῶν σκοτεινῶν διαχειριστῶν, θα μποροῦσε να πεῖ στόν κάθε Τάσο. Ἀφοῦ θέλεις να κυκλοφορήσεις το μηχανάκι σου γιά δέκα ἡμέρες τόν χρόνο, πλήρωσε δέκα ἡμερῶν τέλη κυκλοφορίας καί ἀσφάλεια, ὁπότε εἶσαι "νόμιμος" ...  ( Σέ παρένθεσι  τό "νόμιμος" γιατί μέ ἒχει τρομάξει σέ ὃλα τά ἐπίπεδα...)
Ἀλλά θα μοῦ πεῖς, μέ λίγα παρακάλια, μέ λίγο σκύψιμο, μᾶς ἒφτιαξαν τό γήπεδο !...
Λές καί ἦταν μέ δικά τους λεφτά !
Γιά ποιόν ὃμως εἶναι τά γήπεδα ; Γιά τήν ἐλάχιστη νεολαία πού παρέμεινε καί πού φθήνει ταχύτατα ;
Παλαιότερα οἱ συνταξιοῦχοι με τίς οἰκονομίες τους συνέβαλαν δραστικά στήν οἰκοδόμησι τῆς ἐκκλησίας  . Ἂν δέν εἶχαν ὑποστεῖ  τίς οἰκονομικές ληστεῖες, δεν θα συνέβαλαν στά γήπεδα καί παντοῦ ;
Καί ἀλήθεια, μπορεῖς να φτιάχνεις γήπεδα ἢ να κάνεις ἐπιδοτούμενες "πολιτιστικές" ἐκδηλώσεις πάνω στά πτώματα τῶν συμπολιτῶν σου ;  (!!!!!!!....)
Καί τό ἐρώτημα ἐδῶ : Οἱ πολίτες με τήν ψῆφο τους ἀναδεικνύουν δημοτικούς ἐκπροσώπους μέσα στόν θεσμό πού ὀνόμασαν Τοπική Αὐτοδιοίκησι. Αὐτοί, εἶναι οἱ ἀμεσότεροι ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ. Πού σημαίνει ὃτι εἶναι αὐτοί πού ὢφειλαν να βιώνουν τά οὐσιατικά προβλήματα τῶν δημοτῶν τους καί να μήν πελαγοδρομοῦν σέ δραστηριότητες πού ξεκινοῦν ἀπό στεῖρες ἀντιπαραθέσεις καί φθάνουν μέχρι τά καρναβάλια...
Ποιά λοιπόν ἡ ἒμπρακτη συμμετοχή ὃλων συνολικά τῶν ἐκπροσώπων στά ζωτικά προβλήματα τῶν κοινωνιῶν πού ὑποτιθεται ὃτι ἐκπροσωποῦν ;
Ἓνας υγιής θεσμός δέν ἐκπίπτει σε παράλληλο εἰσπρακτικό μηχανισμό πού συμπληρώνει τό κράτος στήν ἐξόντωσι τοῦ πολίτη !
Καί εἰδικά στίς δύσκολες καταστάσεις πού βιώνει ἡ σημερινή κοινωνία, θά ἒπρεπε νομιζω να καλλιεργηθεῖ ἀπόλυτη σύμπνοια με γνώμονα τό συμφέρον τῆς κοινωνιας ὡς σύνολο καί ὂχι τῶν παντός εἲδους φατριῶν.
Ἒτσι λοιπόν μέσα σ'αὐτό τό χῦμα περιβᾶλλον, ὃλοι σύσσωμοι, συμπολίτευσις καί ἀντιπολίτευσις "συνοστίζονται" ρεπούσεια  να καμαρώνουν δίπλα ἀπό τούς κοινοβουλευτικούς ἐκπροσώπους στίς διάφορες ἐκδηλώσεις !
Ἀλλά ἀλήθεια οἱ "έκπρόσωποι" αὐτοί, εἶναι νομοθετικά ὂργανα τῆς πολιτείας . Πρίν νομοθετήσουν πάνω σε σοβαρά θέματα τῶν πολιτῶν, ζήτησαν ἀπό τούς δημοτικούς ἐκπροσώπους να κάνουν δημόσιες συζητησεις σε ἐπίπεδο δήμων μέσα ἀπό τίς ὁποῖες πρακτικά μπορεῖ να συμμετάσχει ὁ λαός καθώς καί διαβουλεύσεις πάνω σ'αὐτά πού ψήφιζαν ὣστε ἒτσι να δικαιοῦνται τιμές ἀπό τούς πολίτες;...
Ὂχι βέβαια !  Ἡ συμπεριφορά τους εἶναι παρόμοια με αὐτή τῆς λαϊκῆς παροιμίας πού λέει, ὃ,που γάμος καί χαρά, ἡ Κονδύλω πρώτη !...
Ἐπειδή ὃμως τά πράγματα, ἒφθασαν στό ἀπροχώρητο, ὡς πολίτες πού ἐκφραζόμαστε μέσα ἀπό τόν δῆμο, ἒχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε ἀπό τό σῶμα τοῦ δήμου ὡς σύνολο, να καλέσει λαϊκή συνέλευσι με προσκεκλημένους τούς κοινοβουλευτικούς ἐκπροσώπους στούς ὁποίους θά θέσουμε τις θέσεις μας και τίς ἀπαιτήσεις μας.
Νά μᾶς ἀπαντήσουν δημόσια γι' αὐτά που νομοθέτησαν στίς πλάτες τῶν πολιτῶν καί νά πάρουν τά ἀνάλογα μηνύματα μεσα στά πλαίσια τῶν δημοκρατικῶν διαδικασιῶν πού τίς άκοῦμε καθημερινά καί μᾶς ἒχουν ταράξει τα νεῦρα.
Τό ἀκοῦτε δήμαρχοι, δημοτικοί καί κοινοτικοί "Ἂρχοντες" καί ὃλοι ἐσεῖς οἱ ...περιλυπόμενοι "πολίτες" ; ...

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΥΠΟΘΗΚΑΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΥΠΟΘΗΚΑΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ: Ἓνα κείμενο ζωτικά ἐπίκαιρο πού δίχνει τόν λόγο γιά τόν ὁποῖο ἀπέβαλαν τήν ἀρχαία σκέψι καί τήν πεῖρα τῆς ἱστορίας ἀπό τά σχολεῖα μας καί π...

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση Πελοποννήσου: Κώστας Μπροδήμας: «Ο Διδυμιώτης ήρωας της ΕΛΔΥΚ ε...

'Ελάχιστος φόρος τιμῆς στόν πατριώτη ἣρωα ἀπό τά Δίδυμα πού ἒπεσε γιά τήν πατρίδα,  αὐτό τό περιεκτικό ἀφιέρωμα ἀπό τήν "Ἑνημέρωση Πελοποννήσου" !!!!

Ενημέρωση Πελοποννήσου: Κώστας Μπροδήμας: «Ο Διδυμιώτης ήρωας της ΕΛΔΥΚ ε...: Μετά από σαράντα τρία ολόκληρα εφιαλτικά χρόνια, ο αδικοχαμένος ήρωας της «Ελληνικής Δύναμης Κύπρου» δεκανέας    Κώστας Μπροδήμας , θα «σ...

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

"Ερμιονίδα μας αρέσει δεν μας αρέσει": Καταγγελία του Τ.Τόκα δ.σ. της αντιπολίτευσης για ...

Ἐνδιαφέρουσα καταγγελία  ἀπό τόν δημοτικό σύμβουλο κ. Τάσο Τόκα, σχετικά μέ τήν κεντρική μας γέφυρα `!

Στό θέμα τῆς καλαισθησίας, ὁ πολιτιστικός σύλλογος εἰσπράξαμε πολλές διαμαρτυρίες ἂν καί δέν ἦταν δικό μας ἒργο, τίς ὁποῖες μεταφέραμε στούς ἁρμόδιους .

Περιμένουμε συνέχεια ...

"Ερμιονίδα μας αρέσει δεν μας αρέσει": Καταγγελία του Τ.Τόκα δ.σ. της αντιπολίτευσης για ...: ...παρέδωσαν ένα έργο  που υποβαθμίζει  την  φυσιογνωμία του χωριού! … -----------------------------------------------------------...

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Εἰκόνες ἀπό τό ἡρωϊκό Βαλτέτσι ...

Σήμερα, εἶναι ἓνα χωριό φάντασμα που ζωντανεύει γιά μία ἡμέρα τόν χρόνο, μέ ἐλάχιστους κατοίκους, οἱ ὁποῖοι μέ πεῖσμα ἀπέναντι στίς ἀντιξοότητες, ἐπιμένουν να κρατοῦν τήν ζωή στόν χωριό καί τήν ἱστορία του.  
Διάσπαρτα, ὑπάρχουν σπίτια μέ ἱστορία τα ὁποῖα ἀφέθηκαν ἀπό τό Ἑλλαδικό κράτος να ἐρειπωθοῦν διότι δέν εἶχαν τήν τυχη να γενηθεῖ σ'αὐτά κάποιος Τοῦρκος διάσημος γιά τίς σφαγές και γενοκτονίες ὃπως ὁ Κεμάλ !!!... 
Καί ὃμως σ'αὐτό τό χωριό, πρίν κάποιες δεκαετίες φοιτοῦσαν ὀγδόντα καί ἑκατό παιδιά στό δημοτικό σχολεῖο ! 
Σ'αὐτό τό χωριό δεσπόζει ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγίας τήν ὁποία ἒκτισε ὁ ἲδιος ὁ Κολοκοτρώνης ὣς τᾶμα γιά τίς νίκες τῶν Ἑλλήνων.
Ἱστορία λοιπόν, παλιά ἀρχιτεκτονική και θαυμάσιο τοπεῖο, συνθέττουν τά στοιχεῖα αυτά που θα μποροῦσαν να στηρίξουν τήν οἰκονομία στόν τουρισμό !
Αὐτά ὃμως εἶναι ψιλά γράμματα μέσα στήν ἁρπακολίστικη νοοτροπία, στήν νοοτροπία τοῦ εὒκολου το ὁποῖο ἀποκτᾶται χωρίς παραγωγικό ἀντίκρισμα και τήν ὁποία καλλιέργησε τό κράτος τό κομματικό σέ ὃλη τήν Ἑλλάδα, με ἀποτέλεσμα τα ταφεῖ στά ἐρείπια τῆς συνειδήσεως τῶν πολλῶν, κάθε παραγωγική δυναμική!
Ἂς δοῦμε ὃμως εἰκόνες τῆς ἡμέρας μέσα ἀπό τόν ἱερό αὐτόν τόπο που τόν ἁγίασαν μεγάλες, μέγιστες φυσιογνωμίες τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ὃπως ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Μαυρομιχαλαῖοι, Νικηταρᾶς κλπ.
(Γιά ἱστορικές πληροφορίες, στόν πάρα κάτω σύνδεσμο... http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/arcadia-hist/topics/valtetsimahi.htm


Αύτή ἡ φωτογραία, εἶναι ἀπό τίς σημαντικώτερες, διότι ἐκφράζει παρελθόν, παρόν καί μέλλον !!!