Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Πρός δημάρχους και δημαρχευόμενους ....

Προβλήματα πού καῖνε και που εἶνα πάρα πάνω ἀπό ἐπίκαιρα ...
Ὃταν οἱ κοινωνίες ἒχουν λύσει τά βασικά τους προβλήματα ἐπιβιώσεως, ἐπεκτείνουν τήν δρᾶσι τους καί σέ ἆλλα πεδία, ὃπως στόν πολιτισμό, στόν ἀθλητισμό, στήν ἒρευνα, στήν ἐπιστήμη κλπ.
Ὑπάρχει μία λαϊκή φρᾶσις πού το ἐπιβεβαιώνει : Τό νυστικό ἀρκοῦδι, δέν χορεύει...
Δέν εἲμαστε βέβαια ἀρκούδια, ἀλλά εἲμαστε κι'ἐμεῖς μέρη τῶν ἒμβιων ὂντων πού τα διακατέχουν κοινές ἀρχές...
Πῶς να μιλήσεις στόν γείτονά μου τόν Τάσο γιά χορούς, πανηγύρια καί ἂλλες πολιτιστικές δραστηριότητες  ὃταν αὐτός ἒχει στεγνώσει στό τρέξινο ἀπό τά χαράματα μέχρι ἀργά τό βράδυ γιά να συντηρήσει τό κοπάδι του καί τήν στιγμή πού πρέπει να εἰσπράξει τόν μόχθο του, τοῦ λέει ὁ τυροκόμος , δυστυχῶς ἐφτωχέψαμε !
Τό ἲδιο ἰσχύει γιά τόν Παναγιώτη, τόν Σταμάτη τόν Γιάννη, τόν Νῖκο, τόν Ἀργύρη, τούς Σωτήριδες, τούς ἂλλους πολλούς τοῦ κλάδου καί γιά κάθε ἒντιμο βιοπαλεστῆ !
Τό ἲδιο γιά τόν Κυριᾶκο καί τόν κάθε Κυριᾶκο πού με μοναδικό εἰσόδημα τό λάδι πού τρώει ἡ οἰκογένεια, τόν κάλεσαν να πληρώσει 1200 Ευρώ φόρο καί ἆλλα τόσα ὡς προκαταβολή γιά τό ἑπόμενο ἒτος  !!!!!!!!
Ἰσχύει καί γιά τόν κάθε κομματικό σανοφάγο πού πιστεύει ἀκόμη ὃτι τό κράτος ἐνισχύει με ἐπιδώματα αὐτούς πού ζοῦν στά ὃρια τῆς φτώχιας ! Ἢ στόν ἀνάλογο πού ξεχνᾶ τίς ἁμαρτίες τῶν προηγούμενων δυναστῶν και στηρίζει τίς ἐλπίδες του στήν ἀλλαγή τῆς μουτσούνας των...
Ὂχι  τηλεόπληκτρο ζῶο ! Τό κράτος αὐτό εἶναι δολοφονικά ρατσιστικό κατά τῶν Ἑλλήνων ! Διότι ἐσύ μέ ἓνα χωραφάκι καί ἓνα σαραβαλάκι θεωρεῖσαι ὃτι ἒχεις ἀντικειμενικό είσόδημα 5.000 Ευρώ ! Ἑπομένως, ὁ νόμος φωτογραφίζει τήν ἐνίσχυσι αὐτῶν πού ἦρθαν ἀπρόσκλητοι στήν χώρα καί οἱ ὁποῖοι εἶναι προνομιοῦχοι σε ὃλα τά έπίπεδα!
Ὁ γυιός μου ἒλυωνε στήν Ἀθήνα ἀπό τόν καύσωνα καί δέν μποροῦσε να βάλει κλιματιστικό διότι δέν τοῦ τό ἐπέτρεπαν τά μαυραγορίτικα τιμολόγια τῆς  ΔΕΗ !...  Ἑνῶ οἱ κοινοβουλευτικοί μας ἐκπρόσωποι συνεπικουρούμενοι ἀπό τήν κάστα τῶν βολεμένων μᾶς ἒπριξαν στίς εἰδήσεις ὃτι διασφάλισαν κλιματισμό γιά ὃσους μπῆκαν λαθραῖα στήν χώρα  !
Μίλησα μέ τόν Τάσο που ἒχει τό κοπάδι καί μοῦ ἒκανε ἐντύπωσι ὃτι περισσότερο πονοῦσε πού δέν ἒχει λεφτά να ταΐσει τά ζῶα του παρά γιά τό γεγονός ὃτι δέν πληρώθηκε ὁ κόπος τοῦ ἲδιου καί τῆς οἰκογένειάς του !
Ὃλοι αὐτοί ἀγαποῦν τήν δουλειά τους. Καί αὐτός πού ἀγαπᾶ να ἐργάζεται εἶναι χρήσιμος, ἒντιμος, ἒπρεπε να ἀποτελεῖ κοινωνικό πρώτυπο το ὁποῖο νά στηρίζεται εἰδικά ἀπό τήν πολιτεία καί να τιμᾶται ὡς  τό ἀνώτερο παράδειγμα στίς  κοινωνικές μας ἐκδηλώσεις .
Δηλαδή, στίς θρησκευτικές δοξολογίες, στίς παρελάσεις κλπ,  στήν πρώτη σειρά πρέπει νά στέκωνται οἱ ἂνθρωποι τοῦ μόχθου, μετά  οἱ καταξιωμένοι ἐκπρόσωποι που με την καθημερινή τους πρακτική ἀποδεκνύουν ὃτι παλεύουν μέ πνεῦμα ἑνωτικό γιά τά κοινά καί  ἂς ἀφήσουμε καί μιά γωνιά γιά τούς ὑποκριτές πού ἐκπροσωποῦν τό ψέμα τῆς μεγάλης πολιτικῆς, γιά δεῖγμα πρός ἀποφυγήν ἀλλά καί  ἀπό οἶκτο γιά να  μήν μαραζώσουν και ὑποφέρει ἡ συμπλεγματική τους προσωπικότητα...
Γιά ὃλους αὐτούς πού γκρινιάζουν ἐνάντια στούς πολιτικούς συλλόγους, ἂς καταλάβουν ὃτι στεγνώσαμε ἀπό νεολαία, ὃτι ἐπιτρέψαμε στό πολιτικά ἀπόβλητα να τούς διώξουν ἀπό τήν Ἑλλάδα και ὃτι ὃσοι ἒμειναν μέ πεῖσμα στήν πατρίδα τους δουλεύουν με ὃρους και μισθούς τριτοκοσμικοῦ ἐργάτη πού δέν τοῦ περισσεύει χρόνος καί διάθεσις γιά πάρα πέρα δραστηριότητες !
Δέν θέλουν να καταλάβουν ὃτι τό ἀνθρώπινο χθές στίς τουριστικές ἐπιχειρήσεις, ἒχει περάσει ἀνεπιστρεπτί καί ὃτι ἡ λέξις "ἀναπτυξη"  μέ την ὁποία σέ βομβαρδίζουν ἀπευθύνεται σέ διανοητικά ἀνάπηρα ἀνθρωπάκια...
Ὃλοι αὐτοί οἱ νέοι, ἀντι να στηριχθοῦν γιά να δημιουργήσουν οἰκογένειες, ἀφοῦ ἢδη ἒχασαν τό ἓνα τέταρτο τοῦ εἰσοδήματος σέ ἒμμεσους φόρους πάνω σ΄αὐτά που ἀγοράζουν, ἂλλο ἓνα ποσοστό σε γραφειοκρατικές διαδικασίες πού τούς ἐπέβαλαν οἱ στιγνοί σύγχρονοι πολιτικοί γενοκτόνοι,  καλοῦνται να πληρώσουν σε φόρο καί  αὐτό το ἐλάχιστο εἰσόδημα πού ὑποτίθεται ὃτι τούς ἒμεινε !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Τόν Τάσο καί τά ἆλλα παιδιά μου, εἲτε τούς ἐξανάγκασαν σε ἐκπατρισμό εἲτε να φυτοζωοῦν  και να μαραζώνουν σε κάποια πόλι πολιορκημένοι ἀπό ἒντονο ψυχισμό ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ γενεσιουργό κακῶν , κάκιστων καταστάσεων ὑγείας !
Ὁ Τάσος ἂφησε το μηχανάκι του καί πῆγε ἒξω. Πληρώνει τά τέλη κυκλοφορίας γιά ἓνα χρόνο και ἀσφάλεια ἑξάμηνη γιά νά κυκλοφορήσει δέκα ἡμέρες ὃλες και ὃλες !
Ἀλλά δέν φτάνει αὐτό ! Τό κράτος ἀφοῦ πληρώθηκε με το πάρα πάνω, τοῦ ἒστειλε και πρόστιμο γιατί δέν το εἶχε ἀσφαλήσει γιά ὁλόκληρο χρόνο !
Τώρα μοῦ ζήτησε να καταθέσει τίς πυνακίδες γιατί διαδίδουν ὃτι ἀφοῦ ἀπέσυραν τά πρόστιμα τῶν ἀνασφάλιστων θα ἐπιβάλλουν γιά τά ΚΤΕΟ !
Ποιά ΚΤΕΟ βρε κοινωνικά βόδια  ;  Ἒπαθε κάποιος ἀτύχημα ἐπειδή δέν ...εὐλογήθηκε το μηχανάκι του ἀπό τίς προσοδοφόρες ἐπιχειρήσεις τῶν εὐνοουμένων τῆς πολιτικῆς, ἢ ἀπό παραβάσεις τῶν κανόνων τῆς κυκλοφορίας ;
Εἲδατε να ἀνθοῦν στήν Ἑλλάδα ἐπιχειρήσεις ἂλλες ἐκτός ἀπό τά ΚΤΕΟ και τα Προποτζίδικα ; (Δηλαδή χαρακτηριστικό καθαρά τριτοκοσμικό πού ἑπόμενη φᾶσις του εἶναι τά πουταν@@@@@δικα )...
Εἲδατε να στήνουν τήν τροχαία γιά να ἀπαντήσει σκληρά στούς ἐπικίνδυνους ὁδηγούς ἢ γιά να εἰσπράττει τό κράτος ἒσοδα ἀπό τυπικές παραβάσεις ;
Κατάλαβέ το λοιπόν ὃτι δέν εἶσαι πολίτης ἀλλά  ἓνα φτηνό έργαλεῖο φτιαγμένο μόνον γιά να ρίχνει νερό στό χωρίς πάτο βαρέλι τῆς κρατικῆς οἰκονομίας ἡ ὁποία ποτίζει ξένα περιβόλια !
Ἡ μεταβίβασις τοῦ αὐτοκινήτου πού ἀγόρασε ὁ Τάσος , στοίχισε στήν χώρα πού ζεῖ μόνον ἓξη Εὐρώ !  Ἑνῶ ἡ ἐξουσιοδότησις πού θα τοῦ ὑπογράψουν οἱ "Ἑλληνικές" ἀρχές ἐκεῖ για να καταθέσει τίς πυνακίδες πού ἒχει πληρὠσει , θα κοστίσει περισσότερο ἀπό τήν μεταβίβασι τοῦ αὐτοκινήτου ! (Συνέβη σέ ἂλλη περίπτωσι...)
Ἀλλά γιά ὃσους βόσκουν ἀκόμη στόν κάθε κομματικό σανό, τούς λέω αὐτά γιά να τά ἐννοήσουν οἱ ἂλλοι...Δηλαδή γιά να μήν "ἀδικιθεῖ" τό κράτος τῶν σκοτεινῶν διαχειριστῶν, θα μποροῦσε να πεῖ στόν κάθε Τάσο. Ἀφοῦ θέλεις να κυκλοφορήσεις το μηχανάκι σου γιά δέκα ἡμέρες τόν χρόνο, πλήρωσε δέκα ἡμερῶν τέλη κυκλοφορίας καί ἀσφάλεια, ὁπότε εἶσαι "νόμιμος" ...  ( Σέ παρένθεσι  τό "νόμιμος" γιατί μέ ἒχει τρομάξει σέ ὃλα τά ἐπίπεδα...)
Ἀλλά θα μοῦ πεῖς, μέ λίγα παρακάλια, μέ λίγο σκύψιμο, μᾶς ἒφτιαξαν τό γήπεδο !...
Λές καί ἦταν μέ δικά τους λεφτά !
Γιά ποιόν ὃμως εἶναι τά γήπεδα ; Γιά τήν ἐλάχιστη νεολαία πού παρέμεινε καί πού φθήνει ταχύτατα ;
Παλαιότερα οἱ συνταξιοῦχοι με τίς οἰκονομίες τους συνέβαλαν δραστικά στήν οἰκοδόμησι τῆς ἐκκλησίας  . Ἂν δέν εἶχαν ὑποστεῖ  τίς οἰκονομικές ληστεῖες, δεν θα συνέβαλαν στά γήπεδα καί παντοῦ ;
Καί ἀλήθεια, μπορεῖς να φτιάχνεις γήπεδα ἢ να κάνεις ἐπιδοτούμενες "πολιτιστικές" ἐκδηλώσεις πάνω στά πτώματα τῶν συμπολιτῶν σου ;  (!!!!!!!....)
Καί τό ἐρώτημα ἐδῶ : Οἱ πολίτες με τήν ψῆφο τους ἀναδεικνύουν δημοτικούς ἐκπροσώπους μέσα στόν θεσμό πού ὀνόμασαν Τοπική Αὐτοδιοίκησι. Αὐτοί, εἶναι οἱ ἀμεσότεροι ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ. Πού σημαίνει ὃτι εἶναι αὐτοί πού ὢφειλαν να βιώνουν τά οὐσιατικά προβλήματα τῶν δημοτῶν τους καί να μήν πελαγοδρομοῦν σέ δραστηριότητες πού ξεκινοῦν ἀπό στεῖρες ἀντιπαραθέσεις καί φθάνουν μέχρι τά καρναβάλια...
Ποιά λοιπόν ἡ ἒμπρακτη συμμετοχή ὃλων συνολικά τῶν ἐκπροσώπων στά ζωτικά προβλήματα τῶν κοινωνιῶν πού ὑποτιθεται ὃτι ἐκπροσωποῦν ;
Ἓνας υγιής θεσμός δέν ἐκπίπτει σε παράλληλο εἰσπρακτικό μηχανισμό πού συμπληρώνει τό κράτος στήν ἐξόντωσι τοῦ πολίτη !
Καί εἰδικά στίς δύσκολες καταστάσεις πού βιώνει ἡ σημερινή κοινωνία, θά ἒπρεπε νομιζω να καλλιεργηθεῖ ἀπόλυτη σύμπνοια με γνώμονα τό συμφέρον τῆς κοινωνιας ὡς σύνολο καί ὂχι τῶν παντός εἲδους φατριῶν.
Ἒτσι λοιπόν μέσα σ'αὐτό τό χῦμα περιβᾶλλον, ὃλοι σύσσωμοι, συμπολίτευσις καί ἀντιπολίτευσις "συνοστίζονται" ρεπούσεια  να καμαρώνουν δίπλα ἀπό τούς κοινοβουλευτικούς ἐκπροσώπους στίς διάφορες ἐκδηλώσεις !
Ἀλλά ἀλήθεια οἱ "έκπρόσωποι" αὐτοί, εἶναι νομοθετικά ὂργανα τῆς πολιτείας . Πρίν νομοθετήσουν πάνω σε σοβαρά θέματα τῶν πολιτῶν, ζήτησαν ἀπό τούς δημοτικούς ἐκπροσώπους να κάνουν δημόσιες συζητησεις σε ἐπίπεδο δήμων μέσα ἀπό τίς ὁποῖες πρακτικά μπορεῖ να συμμετάσχει ὁ λαός καθώς καί διαβουλεύσεις πάνω σ'αὐτά πού ψήφιζαν ὣστε ἒτσι να δικαιοῦνται τιμές ἀπό τούς πολίτες;...
Ὂχι βέβαια !  Ἡ συμπεριφορά τους εἶναι παρόμοια με αὐτή τῆς λαϊκῆς παροιμίας πού λέει, ὃ,που γάμος καί χαρά, ἡ Κονδύλω πρώτη !...
Ἐπειδή ὃμως τά πράγματα, ἒφθασαν στό ἀπροχώρητο, ὡς πολίτες πού ἐκφραζόμαστε μέσα ἀπό τόν δῆμο, ἒχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε ἀπό τό σῶμα τοῦ δήμου ὡς σύνολο, να καλέσει λαϊκή συνέλευσι με προσκεκλημένους τούς κοινοβουλευτικούς ἐκπροσώπους στούς ὁποίους θά θέσουμε τις θέσεις μας και τίς ἀπαιτήσεις μας.
Νά μᾶς ἀπαντήσουν δημόσια γι' αὐτά που νομοθέτησαν στίς πλάτες τῶν πολιτῶν καί νά πάρουν τά ἀνάλογα μηνύματα μεσα στά πλαίσια τῶν δημοκρατικῶν διαδικασιῶν πού τίς άκοῦμε καθημερινά καί μᾶς ἒχουν ταράξει τα νεῦρα.
Τό ἀκοῦτε δήμαρχοι, δημοτικοί καί κοινοτικοί "Ἂρχοντες" καί ὃλοι ἐσεῖς οἱ ...περιλυπόμενοι "πολίτες" ; ...