Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΜΕ ΩΣ ΣΚΑΛΙ !....

Βρίσκεται μέσα στό κοινοτικό γραφεῖο καί εἶναι ἀπό τίς ἀρχαιότερες ἐπιγραφές σύμφωνα με τόν τότε φοιτητή  ἀρχαιολόγο που τήν ἀνεκάλυψε.
Λέει ἐπάνω . "ΙΕΡΟΣ ΗΟΡΟΣ ΕΚΑΤΑΣ" . Δηλαδή , Ἱερός χῶρος Ἑκάτης.
Ἂς κάνουμε λοιπόν μία μικρή ἀναφορά στήν ἱστορία της.
Ἡ Ἑκάτη ἐμφανίζεται ὡς χθόνια Θεότητα . Τό ὂνομά της εἶναι Ἑλληνικό καί ἐκφράζει κάτι ἀπό μακριά. Ἲσως ἀπό τόν χῶρο καί τόν χρόνο.  Ἐτσι ἒλεγαν καί τόν Ἀπόλλωνα . Ἑκατηβόλο . Δηλαδή, που βάλλει ἀπό μακριά. 
Ἦταν παιδί τῶν Τιτάνων Πέρση καί 'τῆς Ἀστερίας, σύμφωνα με τόν Ἡσίοδο.
Μετά τήν Τιτανομαχία κατά τήν ὁποία ἐπεκράτησαν οἱ Θεοί τοῦ Ὀλύμπου, ὁ Δίας δεν συμπεριφέρθηκε ἀπέναντι της ὃπως καί στούς ἂλλους νικημένους Τιτᾶνες, ἀλλά τῆς ἐπέτρεψε νά ἀσκεῖ τίς ἀρχέγονες ἐξουσίες πού στηρίζονταν στήν ἀρχέγονη γνῶσι. Ἒτσι, εξουσίαζε τήν Γῆ , τήν θάλασσα καί τόν ούρανό.
Τό ὂνομά της συνδέθηκε καί μέ τα Ἐλευσίνια μυστήρια .
Ἒχει πολλές ἰδιότητες. Ἀποδίδει προστασία στούς πολεμιστές, βοηθᾶ τούς βασιλεῖς γιά να ἀποδίδουν δικαιοσύνη, τούς κυνηγούς, τούς ψαράδες,  προστατεύει τα κοπάδια , εἶναι κουροτρόφος, δηλαδή τρέφει τα παιδιά, κλπ.

Κάτι ἀνάλογο μέ τούς σύγχρονους Ἀγίους τῆς ἐκκλησίας μας.
Στά μετέπειτα χρόνια, τήν ταύτισαν περισσότερο μέ Θεά τῆς μαγείας που προστατεύει ἀπό τό κακό. 
Τήν λάτρεψαν οἱ πόλεις καί ὁ λαός. Ἒκαναν τελετές στά τρίστρατα και σταυροδρόμια γιά να ἀπομακρύνουν τό κακό. Ἐκεῖ ἐπίσης τελοῦσαν τα Ἑκαταῖα δεῖπνα  κατά τό τέλος τοῦ σεληνιακοῦ μῆνα, μία περίοδο που ἐθεωρεῖτο ἀποφράς ἐπειδή ἀπουσίαζε τό φῶς καί τά ὁποῖα περιελάμβαναν προσφορές φαγητῶν που ἀπολάμβαναν οἱ ἑπαῖτες ἢ τά σκυλιά.
Μία ἀπό τίς τελετές καθαρισμοῦ που ἒκαναν οἱ πολίτες στίς κατοικίες τους στό ὂνομα τῆς Θεᾶς, ἦσαν τα ὀξυθύμια. Δηλαδή γιά να ἀπομακρινθεῖ ὁ ὀξύς θυμός που εἶναι γενεσιουργός κακῶν καταστάσεων καί δυστυχίας.

Στούς χώρους που ἢθελαν να προστατέψουν, ἒβαζαν ὁριοθετικές στῆλες ὃπως αὐτη τῆς φωτογραφίας, ἢ τρίμορφα ἀγάλματα.
Ὁ ἀριθμός τρία, εἶναι ἱερός ἀπό πανάρχαια χρόνια καί ἐκφραζει τίς τρεῖς ὑποστάσεις τῆς αἰώνιας πραγματικότητας μέσα στίς ὁποῖες οἱ ἂνθρωποι ἒψαχναν γιά να βροῦν τήν βαθύτερη οὐσία τῆς ζωῆς.
Εἶχε στενή σχέσι μέ τήν Δήμητρα καί τήν Κόρη . Καί ἐπειδή στούς Εἱλεούς λατρεύονταν οἱ δύο αὐτές Θεότητες, μαζί πρόσθετος λόγος εἶναι να συναντοῦμε καί τήν Ἑκάτη.

Στήν γειτονική μας περιοχή, λατρεύοταν ἰδιαίτερα στήν Αἲγινα.
Τί ἀναφέρει ὁ Παυσανίας τώρα γύρω ἀπό τήν Θεά.
Θεῶν δὲ Αἰγινῆται τιμῶσιν Ἑκάτην μάλιστα καὶ τελετὴν ἄγουσιν ἀνὰ πᾶν ἔτος Ἑκάτης, Ὀρφέα σφίσι τὸν Θρᾷκα καταστήσασθαι τὴν τελετὴν = Μεταξύ τῶν Θεῶν οἱ Αἰγινῆται τιμοῦν τήν Ἑκάτη καί τῆς κάνουν τελετή κάθε ἒτος.  Ὁ Ὀρφέας  ὁ Θρᾶκας τούς καθιέρωσε τήν τελετή.
Δηλαδή στήν Αἲγινα, ὀργάνωναν κάθε ἒτος τελετές , ὃπως σήμερα με τόν Ἃγιο Νεκτάριο.
Καί ἂς σκεφτοῦμε τήν αἲγλη που θα εἶχε τότε με τόν κόσμο να συγκεντρώνετα ἀπό τά γύρω παράλια μερη !
Γι αὐτό λέμε ὃτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι αἰώνια. Μέ τίς ἲδιες ἀξίες ! Μέ τά ἲδια νοήματα!
Τί καί ἂν ἂλαξαν τά ὀνόματα τῶν Ἁγίων ; Καί τότε καί τώρα, τό νόημα δέν εἶναι ποιό εἶναι τό ὂνομα τοῦ Ἁγίου, ἀλλά κατά πόσο σε βοηθᾶ να κατακτήσεις ἓναν ἀνώτερο κόσμο.

Ἃλλωστε, ὁ ἲδιος ὁ Χριστός εἶχε πεῖ ὃτι δέν θα κερδίσει τήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν αὐτός που μέ ἀποκαλεῖ Κύριο, ἀλλά αὐτός πού τελεῖ τό θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
Τρίμορφη Ἑκάτη. Ἡ μορφή της ὑπέβαλε δέος καί συναισθήματα φόβου στόν ἂνθρωπο .Ἒβλεπε σε ὃλες τίς κατευθύνσεις γιά τόν ἀμύητο ἑνῶ γιά τόν μυημένο ἒβλεπε στον χῶρο, στό παρελθόν καί στό μέλλον .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου