Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ψάχνοντας ἱστορικά στοιχεῖα γιά τό Ἡλιόκαστρον...

...τά βρήκαμε  σε κάποιο πολύ ἀξιόλογο περιοδικό, ἐπιστημονικοῦ ἐπιπέδου πού ἐκδίδεται στήν Ἑρμιόνη !
Κάποιοι ἂνθρωποι ἐργάζονται ἀθόρυβα καί μέ ὑπομονή προσφέροντας ἒργο ποιοτικοῦ ἐπιπέδου τό ὁποῖο πρέπει νά διαδίδεται παντοῦ.
Εἶναι αὐτό :
Φυσικά, ὃλο τό περιεχόμενο μᾶς ἀφορᾶ...  Πλήν ὃμως , ὑπάρχουν  καί κάποιες πληροφορίες πού μᾶς ἀφοροῦν περισσότερο προκειμένου να σταχειολογήσουμε στοιχεῖα γιά τήν ἱστορία τοῦ χωριοῦ μας.
Εἶχα ἀναφέρει σε προηγούμενες ἀναρτήσεις, ὃτι ἒχω στά χέρια μου μία ἒκδοσι χαρτῶν σέ βιβλίο πού ἀφοροῦν κάποια παλιά ἒκθεσι πού εἶχε γίνει μέ τίτλο "Χάρτες καί χαρτογράφοι τοῦ Αἰγαίου". 
Μεταξύ τους καί χάρτες τοῦ 17ου αἰῶνα στούς ὁποίους ἀναφέρεται τό χωρίον Εἱλεοί .
Ἐδῶ λοιπόν σε ἐπιστημονικό δημοσίευμα τοῦ περιοδικοῦ δίνονται στοιχεῖα παλαιά γιά ὃλη τήν εὐρύτερη Ἑρμιονίδα ἀπό τα ὁποία κρατοῦμε αὐτά πού ἀφοροῦν τήν τοπική μας ἱστορία.

Στά Ἲλια λοιπόν ὑπῆρχαν ἐννέα οἰκογένειες.  Δεκαεπτά ἂνδρες καί εἲκοσι γυναῖκες διαφόρων ἡλικιῶν. Σύνολον 37 ἂτομα.
Τό Λουκαΐτι ὑπῆρχε ἀπό τότε καί εἶχε πέντε οἰκογένειες. Δεκατέσσερους ἂνδρες καί καί ὀκτώ γυναῖκες. 
Ὑπῆρχε καί ὁ οίκισμός Μπαλαμπάνι κάπου στήν περιοχή τοῦ σημερινοῦ Ἡλιοκάστρου καί εἶχε 28 οἰκογένειες. Μέ 60 ἆνδρες καί 36 γυναῖκες. Σύνολο 96 ἂτομα.
Καί τό ἐρώτημα, γιατί δέν ἒμεινε στήν μνήμη τῶν νεωτέρων ἡ ἱστορία τῶν παλαιῶν οἰκισμῶν ;
Στό ἀνατολικό μέρος τῆς ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, μετά τίς βροχές ἒβγαιναν ὀστᾶ στα σχολικά μας χρόνια. 
Ρωτούσαμε παλαιούς τῆς ἐποχῆς να μᾶς ποῦν πότε ἦταν ἐκεῖ νεκροταφεῖο καί κανείς δέν ἢξερε.
Ἢξεραν ὃμως ὃτι ὑπῆρχε ἐγκαταλελειμένο χωριό ἀνάμεσα στήν Δέσι Βορόθι καί Πρό. 
Σήμερα οἱ πέτρες τοῦ παλαιοῦ οἰκισμοῦ ἒχουν γίνει πεζούλια γιά τα χωράφια σέ κάποιον μικρόλοφίσκο .
Φαίνεται φυσικά ὃτι  εἶναι πέτρες πού ἒχουν ἒρθει ἀπό μακριά καί δέν θα τίς μετέφεραν τότε γιά τα πεζούλια τους...
Αὐτό ὃμως πού εἶναι βασικό για τόν οἰκισμό, εἶναι τό νερό. 
Δύο ἀρχαῖα πηγάδια, τό ἓνα μέ πέτρες ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς συντηροῦσαν τήν ζωή ἀπό τα πανάρχαια χρόνια φθάνοντας ἀκόμη καί χιλιοετηρίδες.
Τό πρῶτο ἀφοῦ ἂντεξε χιλιάδες χρόνια, καταστράφηκε στήν σύγχρονη βαρβαρική ἐποχή πού ἒχει διαβρώσει περιβᾶλλον καί συνειδήσεις.
Τό ἂλλο στέκεται ἀκόμη καί εἶναι στό Βορόθι πενήντα μέτρα πάνω ἀπό τόν κεντρικό δρόμο πρός Λουκαΐτι.
Αὐτα γιά σήμερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου